Тинахьыжъхэр зыщыдгъэлъэпIэрэ маф

Чъэпыогъум и 1-р – зыныбжь хэкIотагъэхэм я Дунэе маф. Мы мэфэкIым къыдыхэлъытагъэу тинахьыжъ лъапIэхэу республикэм щыпсэухэрэм афэгушIуагъэх.

Мы Iофтхьабзэм икIэщакIоу АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, чъэпыогъум и 1-м зыныбжь илъэси 100-м нэсыгъэу ыкIи ащ ехъугъэхэм ядэжь хэбзэ пащэхэр кIохэзэ нэпэеплъ шIухьафтынхэр, къэгъагъэхэр, Адыгеим и ЛIышъхьэ игущыIэ фабэхэр зэрытхэгъэ открыткэхэр афахьыгъэх.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэм­кIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч Мыекъуапэ щыпсэурэ илъэси 100 зыныбжь Абэтэ Цуцэ иунэ еблэгъагъ, АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ фэгушIуагъ.

— Сигуапэ непэ шъхьэкIафэ къысэшъухызэ садэжь шъукъызэреблэгъагъэр, — гушIозэ къыIуагъ Абэтэ Цуцэ. — Тызэрэшъу­щымыгъупшэрэм тыгу къеIэты. Ныбжь зиIэхэм ящыкIагъэр бэп, къыткIэхъухьэрэ гупсэхэм, къытпэблагъэхэм янэплъэгъу фабэ зэхатшIэмэ, кIуачIэ къытхелъхьэ. Сыныбжь емылъытыгъэу сипсауныгъи уигъэрэзэнэу щыт, сиIахьыл гупсэхэу сашъхьагъ итхэм сафэраз. Социальнэ IофышIэу къыслъыплъэрэри зэзгъэпшэн щыIэп, дэгъу дэд.

Тинахьыжъ лъапIэ фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ тхыгъэ тигъэзет къихьагъ. КIэкIэу къэпIон зыхъукIэ, Цуцэ народнэ гъэсэныгъэмкIэ Адыгэ хэку отделым илъэс пчъагъэрэ щылэжьагъ, нэмыкI къоджэ еджапIэхэми аIутыгъ, аужырэу Iоф зыщишIагъэр Адыгэ кIэлэегъэджэ училищыр ары. Абэтэ Цуцэ адыгабзэкIи урысыбзэкIи тхылъи 9 къыдигъэкIыгъ. Непэ къызнэсыгъэм ащ адыгабзэмкIэ итхылъхэу а 1-рэ ыкIи я 2-рэ классхэм апае ытхыгъэхэр агъэфедэх.

Непэрэ мафэм ехъулIэу зыныбжь илъэси 100-м нэсыгъэу ыкIи ехъугъэу нэбгырэ 26-рэ Адыгеим ис. Анахьыжъым илъэси 113-рэ ыныбжь, ар Красногвардейскэ районым щыпсэурэ Ибрагимова Гезал Дадуг кзы ары.

Iэшъынэ Сусан.

Сурэтыр тезыхыгъэр: Iэшъынэ Аслъан.