МедалиплI къахьыгъ

Олимпийскэ чемпионэу, дунаим ыкIи Европэм гъогогъуихрэ текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэ спорт­смен цIэрыIоу Николай Балбошиным ишIухьаф­тын зэрылъ турнир къалэу Геленджик щыкIуагъ.

Тэхъутэмыкъое районым илIыкIо­хэм ащ чанэу зыкъыщагъэлъэгъуагъ, медалиплI къахьыгъ.

Районыр ыкIи республикэр къэзыгъэлъэгъуагъэхэр спорт еджапIэу N 2-м итренерэу НатIэкъо Шумафэ ыгъасэхэрэр ары. ЗэкIэ кIалэхэр финалым нэсыгъэх. Барцо Рустам, Хьатит Амир ыкIи Григорий Ананьевым текIоныгъэр къыдахыгъ, ШъэошIу Марат ятIонэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Джащ фэдэу Григорий Ананьевым хэушъхьафыкIыгъэ шIу­ьафтын къылэжьыгъ, ар олимпийскэ чемпионым къыритыжьыгъ. Район спорт еджапIэм ипащи турнирым щыхагъэунэфыкIыгъ, ар судья анахь дэгъу хъугъэ.