Чъэпыогъум и 5-м зэхащэщт

ФутболымкIэ Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ишIухьафтын зэрылъ зэнэкъокъум ифинал чъэпыо­гъум и 5-м щыIэщт. ЕшIэгъур мафэм сыхьатыр 5-м рагъэжьэщт. Республикэм икъэшъокIо купхэм ащыщ Iофтхьабзэм хэлэжьэщт.

Сыхьатыр 4-м щегъэжьагъэу 4.25-м нэс пенальтистхэм язэнэкъокъу зэхащэщт. ЗэIукIэгъум иапэрэ тайм ыуж, футболымкIэ Урысыем ичемпионат (командэ пэпчъ нэбгырий хэт) текIоныгъэр ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэр агъэшIощтых. Джащ фэдэу пенальтистхэм яфинал рагъэ­кIокIыщт, командэу «Зэкъошныгъэм» икъэлэпчъэIут Iэгуаор нахьыбэу фыдэзыдзэн зылъэкIыгъэр къэнэфэщт.

Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитетрэ Адыгеим футболымкIэ и Федерациерэ.