Япсауныгъэ агъэпытэ

Физкультурэ-спорт комплексэу «IофшIэным ыкIи зыкъэухъумэжьыным сафэхьазыр» зыфиIорэм изичэзыу тхьамафэ Мыекъуапэ щэкIо.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыпсэухэрэм физическэ ухьазырыныгъэу яIэмкIэ зызэраушэтырэм дакIоу япсауныгъэ агъэпытэ, мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлажьэх.

Iоныгъо мазэм къыкIоцI зэхащэщт Iофтхьабзэхэм нэбгырэ 35-рэ ахэлажьэ, ахэм физкультурэ-спорт комплексэу «IофшIэным ыкIи зыкъэухъумэжьыным са­фэхьазыр» зыфиIорэм ишапхъэхэр атых. ЗэхэщакIохэм зэрагъэнэфагъэу, Iоныгъом и 25-м къыщегъэжьагъэу чъэпыогъум и 1-м нэс ахэм заушэтыщт, анахь дэгъоу зыкъэзыгъэлъагъохэрэм дышъэ, тыжьын, джэрз бгъэхалъхьэхэр афагъэшъошэщтых.