Щынэгъончъэным итхьамафэ къыдыхэлъытагъэу

Урысые Iофтхьабзэу «ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным и ЗыкI тхьамаф» зыфиIоу Iоныгъом и 18-м къыщегъэжьагъэу и 22-м нэс щыIагъэм къыдыхэлъытагъэу Адыгеим Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щырекIокIыгъэх. Ахэм ащыщ АР-м и Къэралыгъо автоинспекцие кIэщакIо зыфэхъугъэ брифингэу къэбар жъугъэм иамалхэр зыхэлэжьагъэхэр.

А. Iэшъын

Iофтхьабзэм къырагъэблэгъа­гъэх кIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ тедзэ зыщызэрагъэгъотырэ Гупчэм ипащэу Наталья Щербинар, кIэлэцIыкIухэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Уполномоченнэу Наталья Агеевар, шъолъыр ресурснэ гупчэу «КIэлэцIыкIугъом инавигатор» зыфиIорэм илIыкIоу Инна Татаренкэр.
КIэлэцIыкIухэр зыхэфэгъэ гъогу хъугъэ-шIагъэхэу респуб­ликэм игъогухэм къатехъухьагъэхэмкIэ пэублэр къызэIуи­хыгъ Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие зэхэщэн-аналитическэ IофшIэнымкIэ ыкIи пропагандэмкIэ иотдел ипащэу, полицием иподполковникэу Бзэджэ­жъы­къо Мурат. Ащ къызэриIуа­гъэмкIэ, гухэкI нахь мышIэми, Iоф­шIэнышхоу зэрахьэрэм емы­лъытыгъэу, зэфэхьысыжьхэм къагъэлъэгъуагъэм уигъэ­рэзэнэу щытэп.

— 2023-рэ илъэсым имэзи 8 тштэмэ, кIэлэцIыкIухэр зыхэ­фэгъэ хъугъэ-шIэгъэ 33-рэ рес­публикэм игъогухэм ащатхыгъ. Ахэм нэбгыри 5 ахэкIодагъ, ахэм ащыщэу зыныбжь илъэс 16-м нэмысыгъэхэр нэбгыри 4, илъэситIу мыхъугъэу зы нэбгырэ (Ставрополь краим къикIыгъагъ). Хъугъэ-шIэгъэ 33-м щыщэу 14-м шъобжхэр хэзыхыгъэ кIэлэцIыкIу 11-р автомобилым адисыгъэх, хэушъхьафыкIыгъэ тIысыпIэр е щынэгъончъэ бгырыпхыр агъэфедагъэп. Адрэ аварие 14-м ахэфагъэхэр лъэс­рыкIо кIэлэцIыкIух, ежь яла­жьэкIи, водительхэм бламыгъэ­кIыгъэхэуи агъэунэфыгъ. КIэлэцIыкIу фыкъоныгъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм фэIорышIэрэ Iофтхьабзэу зетхьэрэр макIэп. Къулыкъу зэфэшъхьафхэм зэпхыныгъэ адытиIэу тэлажьэ, инспекцием икъулыкъушIэ пэпчъ гурыт еджапIэ епхыгъэу охътэ гъэнэфагъэм ащ макIо. Арэущтэу зэрэщытзи, пчъагъэхэм тагъэразэрэп, тапэкIэ IофшIэнэу зетхьэрэм джыри хэдгъэхъощт, — къыIуагъ Бзэджэжъыкъо Мурат.

Iофтхьабзэм зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, кIэлэцIыкIухэр зыхэфэрэ гъогу хъугъэ-шIагъэ­хэр къэмыгъэхъугъэнхэм пае апэрапшIэу ны-тыхэм Iоф адэпшIэнэу щыт. Ащ дырегъаштэ Уполномоченнэу Наталья Агеевам.

— Ны-тыхэм лъэшэу тынаIэ атедгъэтын фае. Къэралыгъо автоинспекторхэм тырягъусэу еджапIэм ны-тыхэм ащыфызэхащэрэ зэIукIэгъухэм тахэлажьэ. Ясабыйхэм ящынэгъончъагъэкIэ пшъэдэкIыжьэу ахьырэр агу къэтэгъэкIыжьы. Джыри ащ фэдэ зэIукIэгъухэр нахьыбэ шIыгъэнхэ фае, — хигъэунэфыкIыгъ Наталья Агеевам.
ГъогурыкIоным ишапхъэхэр нахь дэгъоу кIэлэцIыкIухэм къагурыIоным фэшI джэгукIэ шъуашэм илъэу ябгъэшIэнхэр нахь тэрэзэу елъытэ Наталья Щербинам. КIэлэцIыкIухэм гъэ­сэныгъэ тедзэ зыщызэрагъэгъо­тырэ республикэ Гупчэм иIоф­шIэн а шIыкIэм тетэу зэхащэ, ащкIэ мобильнэ комплексэу «Щынэгъончъагъэм илабораторие» агъэфедэ. Анахь пэIудзыгъэ къоджэ псэупIэхэми мы автомобилыр адэхьэ, гъэшIэгъо­нэу егъэджэн сыхьатхэр ныбжьыкIэ цIыкIухэм афызэхащэх.

— Анахь цIыкIухэми щынэгъончъэу гъогум зэрэщызекIощтхэ шIыкIэхэр нахь дэгъоу къагурэIо джэгукIэ шъуашэм илъэу зябгъэлъэгъухэкIэ: гъогу тамыгъэхэр зэхашIыкIых, урамыр зэпачыным ыпэкIэ нэфрыгъуазэм зэреплъынхэ фаер е транспортым зэритIысхьагъэхэм тетэу IэубытыпIэхэр агъэфедэнхэр агу къэкIыжьы, — къыхегъэщы Наталья Щербинам.

Шъолъыр ресурснэ гупчэм илIыкIоу Инна Татаренкэм къы­зэриIуагъэмкIэ, тиеджапIэхэм IэнэтIакIэ ачIэлъ хъугъэ – пIуны­гъэмкIэ ыкIи кIэлэцIыкIу общественнэ объединениехэм адэлэжьэгъэнымкIэ пащэм иупчIэ­жьэгъу. Мы IофышIэхэр ащ фэдэу гъэсэныгъэ лъэныкъом фэгъэзэгъэщтхэп, анахьэу кIэлэцIыкIухэм япIуныгъэ лъыплъэ­щтых. НыбжьыкIэ отрядхэм яинспекторхэм (ЮИД) адэлэжьэщтых, гъогурыкIоным ишапхъэ­хэр псынкIэу, Iэрыфэгъоу зэрарагъэшIэщтым ыуж итыщтых. Нэужым ежь зэлэгъухэм яшIэны­гъэхэр зэIэпахынхэ алъэкIыщт.

Iофтхьабзэм икIэухым журналистхэм яупчIэхэм яджэуап­хэр зэхэщакIохэм къатыжьы­гъэх.

Iэшъынэ Сусан.