Сабыигъом анаIэ тетынэу

Непэ кIэлэпIум ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм Iоф ащызышIэхэрэм я Мафэ Урысыем щыхагъэунэфыкIы.

А. Iэшъын.

КIэлэегъаджэхэм апае къыдэ­кIыщтыгъэ къэралыгъо гъэзет­хэмрэ журналхэмрэ кIэщакIохэу 2004-рэ илъэсым иIоныгъо мазэ и 27-м илъэс къэс ар хагъэу­нэфыкIы. Пэублэ программэхэр зэхэзыгъэуцуагъэхэм анахьы­бэмэ, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм якIэлэегъаджэхэм ыкIи ны-тыхэм ащ дырагъэштагъ. Мэфэ­кIым ипшъэрылъыр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэмрэ еджапIэм джыри чIэмыхьэгъэ кIэлэцIыкIухэм ясабыигъорэ пстэуми анаIэ атырягъэдзэгъэныр ары.

МэфэкIым апэ общественнэ, народнэ шъуашэ иIагъэмэ, шIэхэу Урысые Федерацием ишъолъырхэм ащагъэмэфэкIэу аублагъ, джы официальнэ шъуа­шэ иI.

Мафэу къыхахыгъэр зыте­фэрэр Санкт-Петербург апэрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ къызщы­зэIуахыгъэр ары — хыгъэхъунэу Васильевскэм Софья Люгебиль 1863-рэ илъэсым ибжыхьэ щи­гъэпсыгъагъ.

МэфэкIым ихэгъэунэфыкIын рамыгъажьэзэ илъэскIэ къыпэу Санкт-Петербург апэрэ кIэлэ­цIы­кIу IыгъыпIэр къызыщызэ­Iуахы­гъэр илъэси 140-рэ зыщы­хъурэм ехъулIэу кIэлэпIум и Мафэ щы­ха­­гъэу­нэфыкIыгъагъ. Ащ ыуж къэралыгъом ишъо­лъырхэм зэкIэми тхыгъэхэр афагъэ­хьыгъагъэх лъэпкъ мэфэ­кIэу ар лъытэгъэным пае.

2008-рэ илъэсым Москва дэт колледжымрэ гъэзет пчъагъэ­хэмрэ социологие уплъэкIунхэр Урысыем ишъолъырипшIымэ ащырагъэкIокIыгъэх. КIэлэпIухэм упчIэ аратыгъ: «КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм Iоф ащызышIэхэрэм ямафэ сэнэхьат мэфэкIхэм ямэфэпчъ хэгъэхьэгъэн фаеу шъуеплъа?» Ащ фэдэ мэфэкI щыIэн фаеу кIэлэпIухэу зэупчIыгъэхэм япроцент 81-м нахьыбэмэ алъытагъ. НэмыкI сэнэхьатхэм арылажьэхэрэми мы упчIэр заратым, зэупчIы­гъэхэм анахьыбэмэ (процент 66,7-мэ) мэфэкIыр щыIэн фаеу къаIуагъ.

Адыгеим иятIонэрэ къалэ апэдэдэ щагъэпсыгъэгъэ кIэлэ­цIыкIу IыгъыпIэм «Адыгэ ма­къэр» щыIагъ, Адыгэкъалэ лIэшIэгъуныкъо хъугъэу ар щэлажьэ. Къэбарыр я 4 – 5-рэ нэкIубгъохэм арыжъугъотэщт.