АнаIэ тырадзэным фэIорышIэ

Урысые Iофтхьабзэу «ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным и ЗыкI тхьамаф» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу гъогурыкIоныр щынэгъончъэным иIофыгъохэм, анахьэу кIэлэцIыкIу гъогу-транспорт фыкъоныгъэхэм, общественностым ынаIэ атыридзэным фэшI АР-м и Къэралыгъо автоинспекциерэ шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ и Гупчэрэ медиа-флешмоб зэхащагъ.

Мыхэм ягукъэкI гъэцэкIэкIо ыкIи хэбзэгъэуцу къулыкъухэм, муниципальнэ образованиехэм япащэхэм, культурэм, спортым ащызэлъашIэрэ цIыфхэм, журналистхэм дырагъэштагъ. ГъогурыкIоным хэлэжьэрэ пстэуми — водительхэм, лъэсрыкIохэм, кIэлэцIыкIухэм ыкIи ны-тэхэм зафагъазэзэ, гъогурыкIоным ишапхъэхэр шIокI имыIэу гъэцэкIэгъэным мэхьанэ зэриIэр къизыIотыкIырэ видеороликхэр тыратхагъэх. Нэужым ахэр социальнэ хъытыум щыряIэ нэкIубгъохэм хештегэу #НеделяБезопасности2023 зыфиIорэр пытхагъэу къырагъэхьагъэх.

Джэпсалъэу къашIыгъэхэр ана­хьэу зыфэгъэхьыгъэхэр псын­кIэ зекIоныр щагъэзыеныр, гъогу зэпырыкIыпIэхэм ыкIи зэхэкIыпIэхэм узэращызекIощт шапхъэ­хэр агъэцэкIэнхэр, щы­нэгъончъэ бгырыпхыр, нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэр агъэфедэнхэр.

Къэралыгъо къулыкъу зэфэшъхьафхэм ыкIи гъэсэныгъэм иорганизациехэм, къэбар жъугъэм иамалхэм ясайтхэм роликхэр къарыхьагъэх.

Ащ фэдиз цIыфыр къыз­фэджэгъэ шапхъэхэр республикэм щыпсэухэрэми, хьакIэу къэкIуагъэхэми шIокI имыIэу агъэцэкIэнхэм Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие ыкIи флешмобым хэлажьэхэрэр щэгугъых.

Iэшъынэ Сусан.