Язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ и Научнэ-ушэтэкIо институт ипащэ игуадзэу Сергей Невскэм, а институтым иструктурнэ подразделение иIэшъхьэтетэу Роман Черкасовым, АР-м хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Олег Безсмельницыным АР-м и Правительствэ и Унэ непэ зэIукIэгъу щадыриIагъ. Зэдэлэжьэныгъэм илъэныкъохэм ахэр атегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум къызэрэщыхагъэ­щыгъэмкIэ, оперативнэ лъэны­къомкIэ республикэм зыпкъи­тыныгъэ илъ. Мыщ дэжьым АР-м и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъ республикэм мамырныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ къыщыухъумэ­гъэнхэмкIэ, щынэгъончъагъэ ащ илъынымкIэ, хэбзэгъэуцугъэу щыIэр мыукъогъэнымкIэ зэдэ­лэжьэныгъэм мэхьанэшхо зэри­Iэр. Республикэм инвестициехэм ыкIи зекIоным алъэныкъокIэ анаIэ нахь къытырадзэнымкIи ащ бэ елъытыгъэр.

«Зэдэлэжьэныгъэм иамалэу щыIэхэм защыгъэгъозэгъэнымкIэ, Адыгэ Республикэм хабзэр щыгъэ­пытэгъэным тегъэпсыхьэгъэ шIыкIэхэр гъэфедэгъэнхэмкIэ тапэкIи МВД-м зэдэлэжьэныгъэ дытиIэным тифедэ хэлъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. – Социологие ушэ­тынхэм, къэралыгъо пшъэрылъ шъхьа­Iэхэм ягъэцэкIэнкIэ цIыфхэм яеплъы­кIэ гъэунэфыгъэным афыте­гъэпсы­хьэгъэ Iофтхьабзэхэу зэрахьэ­хэрэм якIэуххэм ягъэфедэн къэ­ра­лыгъо пшъэ­рылъхэм язэшIохынкIэ мэхьа­нэшхо яI. Ушэтынэу непэ тшIыхэрэм якIэуххэм ты­на­Iэ атетэу защыдгъэгъо­зэщт, ащ нэужым респуб­ликэм щыпсэу­хэрэм яфедэ зыхэлъ IофшIэнэу Минис­терствэм тыригъусэу зэшIотхыщтым зэхъокIыныгъэ гъэнэфа­гъэхэр фэтшIын­хэм тыфэхьазыр».

Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ испециалистхэм тхьамафэм къыкIоцI общественнэ-политикэ ыкIи экономикэ лъэныкъомкIэ мониторинг республикэм щызэхащэщт, оперативнэ лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет зыфэдэм зыщагъэгъозэщт, полицием иIофшIэн зэрэзэхэщагъэм цIыфхэм еплъыкIэу фыряIэр зэрагъэшIэщт, республикэм и МВД иструктурнэ подразделениехэм АР-м игъэцэкIэкIо ыкIи ихэбзэихъухьэ къулыкъухэм зэдэлэжьэныгъэу адыряIэм инэшэнэ хэушъхьафыкIыгъэхэм заща­гъэгъозэщт. Ащ пае республикэм Iэна­тIэхэр щызыIыгъхэм, общественнэ организациехэм, дин конфессиехэм, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэм зэIукIэгъухэр адыряIэщтых. Ащ нэмыкIэу муниципальнэ образованиехэм ащыпсэу­хэрэм яеплъыкIэхэр зэрагъэшIэнхэм пае упчIэхэу афагъэуцухэрэм къараты­жьырэ джэуапхэр зэрытыщт тхьапэхэм защагъэгъозэщт, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ хэтхэми яшIэ­ныгъэхэм зэрахагъэхъощтым телъытэгъэ егъэджэнхэр зэхащэщтых. Ушэтыным гухэлъ шъхьаIэу иIэр общест­веннэ институтхэмрэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэмрэ язэдэлэжьэныгъэ изытет гъэунэфыгъэныр, цIыфхэм республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм цыхьэу афашIырэм нахь зыкъыIэтынымкIэ игъоу алъэгъухэрэр алъыгъэIэсыгъэнхэр ары.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр: М. Гордышов.