Шъыхьэхэм япчъагъэ къалъытэжьы

Кавказ заповедникым щыпсэурэ шъыхьэ пчъагъэр зыфэдизыр илъэс къэс бжыхьэм къалъытэжьы. Заповедникым иIофышIэхэм мыгъэ лъытэжьын Iофыр Iоныгъом и 25-м къыщегъэжьагъэу чъэпыогъум и 2-м нэс зэшIуахыщт.

Кавказ заповедникыр.

Заповедникым ипащэ научнэ IофшIэ­нымкIэ игуадзэу Николай Ескиныр пэшIо­рыгъэшъэу цIыфхэм къяджагъ а тхьамафэм къыкIоцI зызыгъэпсэфынэу къэкIуагъэхэр къыхахыгъэ лъагъохэм атемыкIынхэу, шъыхьэхэр амыгъэщтэнхэу.

Н. Ескиным къызэриIуагъэмкIэ, шъы­хьэхэр анахь псэушъхьэ сакъхэу къушъ­хьэхэм ахэсхэм ащыщых. Ахэм цIыфыр километрэкIэ къыпэчыжьэми къашIэ, «цырхъ» макъэ къэIугъэми, кIэдэIукIых, ау цIыфыр къызалъэгъукIэ, лъатэхэзэ кIаIэ.

— Лъытэжьынхэр едгъэжьагъэу цIыф­хэм шъыхьэхэр къызагъащтэхэкIэ, япчъагъэ зыфэдизыр зэбгъэшIэныр къин мэхъу, ащ фэшъхьафэу ахэм зыхэсыгъэхэ чIыпIэр къабгынэу, лъыхъохэзэ нэмыкIхэр къыхахэу къыхэкIы, — къыIуагъ Н. Ески­ным.

Джары заповедникым къэкIорэ хьакIэ­хэми, зекIохэми шъыхьэхэр амыгъэгумэ­кIынхэу макъэ зыкIарагъэIурэр.

Шъыхьэхэр сыдигъуи куп-купэу зэхэтхэу мэпсэух. Бжыхьэр къызысыкIэ шъыхьэхъухэр гъогыхэзэ зэджэжьыхэу рагъажьэ, Iэгъо-благъом итхэр зэкIэ илъэсым зэ къызщызэрэугъоихэрэ чIыпIэ хэгъэунэфыкIыгъэм къыращалIэх. КъыкIэлъыкIорэ илъэсым шъыхьэ щырхэр къакIэхъухьагъэхэу джыри къызэхэхьэх.

(Тикорр.).