Сабыйхэм япIун къыхихыгъ

Мыекъопэ къэлэ администрацием и Щытхъу пхъэмбгъу лэжьэкIо пэрытхэу гъэхъэгъэ инхэр зышIыгъэхэм ясурэтхэр къыпалъэх, илъэс къэс ахэр зэблахъух. Ар къалэм имэфэкI ипэгъокIэу агъэкIэжьы. Мы илъэсым нэбгырэ 12-у къыхахыгъэхэм Даур Марет Хьасанбый ыпхъур ахэт.

Мыекъопэ къэлэ администрациер

Марет я 14-рэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ипащ, лэжьэкIо унэу нэбгырэ 50-м ехъу зыхэтыр зэрещэ, ахэм сабый цIыкIухэр апIух, агъасэх.

Ежьыр исэнэхьаткIэ кIэлэ­егъадж, сабыйхэр шIу елъэгъух. УблэпIэ классхэм ащеджэрэ кIэлэцIыкIухэр ригъэджэнхэу фэягъ. Мыекъуапэ дэт кIэлэегъэ­джэ училищыр, нэужым Адыгэ къэралыгъо университетыр къы­ухыгъэх, ау IофшIэныр Хьатыгъужъыкъое кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм щыригъэжьэнэу хъугъэ, унагъо зехьэм ыуж Пщыжъхьаблэ дэт еджапIэм Iоф щишIагъ, ишъхьэгъусэрэ ежьыррэ сабыитIу зэдапIугъ.

Марет сабыибэ зэрыс лэ­жьэкIо унагъом къихъухьагъ, адыгэ шэн-хабзэхэм атетэу ахэр апIугъэх, шъхьэкIэфэныгъэрэ гуфэбэныгъэрэ ахэлъэу къэтэджыгъэх.

ЯтIонэрэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм Iоф щишIэнэу зыхъугъэр исабыйхэм еджапIэр дэгъу дэдэу къаухи, ушэтынхэр арамыгъэтэу апшъэрэ еджапIэхэм зачIахьэхэр ары. Ахэм яшIоигъокIэ къалэм къэкIожьыгъэх. Унагъом исхэм зэкIэм Iоф ашIэ, зэгурэIох, зэфэ­сакъыжьых.

Марет я 9-рэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм Iухьагъэу Iоф ышIэзэ, нэмыкI гъэсэныгъэм иучреждение пащэ фашIыгъагъ. Iоф зыдишIагъэхэр джы къызнэсыгъэм щыгъупшэхэрэп, игуапэу ыгу къэкIыжьых. IофшIэным хэшIыкIэу фыриIэр, коллективым зэрэфыщытым ыкIи зэрызэрищэрэм уасэ къыфашIи, я 14-рэ къэлэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм агъэкIуагъэу Марет Iоф зыщишIэрэр илъэсибл хъугъэ.

— Коллектив дэгъу сызы­хэхьагъэр, лъэбэкъоу сшIыгъэм сырыкIэгъо­жьэу къыхэкIыгъэп. Ау сыкъыздикIыгъэм елъытыгъэ­мэ, нахь Iофыбэ тиI. Мы лъэхъа­ным кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм куп 12 щызэхэщагъ, ахэм сабый 20 — 28-рэ фэдиз арыс, зэкIэмкIи нэбгырэ 500-м ехъу къытфащэ, — еIо Марет. — СиIофшIэгъу­хэр къыскъо­уцуагъэх, ащкIэ ахэм сафэраз. КIэлэцIыкIухэр шIу алъэгъух, япшъэрылъхэр дэгъоу агъэцакIэ, тызэгурэIо.

Марет бзылъфыгъэ чан, творческэ купхэм сабыйхэр ягъусэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэ­рэ­рагъэкIокIыхэрэм дырегъаштэ, ищыкIагъэмэ ишIуагъэ аре­гъэкIы.
БзэшIэныгъэм дэлажьэх

КъэIогъэн фаер я 14-рэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм бэшIагъэу адыгабзэр сабыйхэм зэрэщарагъашIэрэр ары. Адыгабзэм изэгъэшIэн фэгъэхьыгъэ проектым хэлажьэх, Адыгэ Респуб­ликэм гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэм­­рэкIэ и Министерствэ иуна­шъоу «Об утверждении перечня дошкольных образовательных ор­ганизаций по реализации комплексного подхода к сохранению и изучению род­ного (адыгейского) языка» зыфиIорэм къыдыхэ­лъытэгъэ Iофыгъохэм адэлажьэх.

Марет ыгу къеоу къыIуагъ тилъэпкъэгъу кIэлэцIыкIухэм адыгабзэр амышIэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм къызэращэхэрэр. Ахэм янэ-ятэхэр «адыгабзэр ежъугъашI» аIозэ мэлъаIох, ау унагъом ныдэлъфыбзэкIэ щымыгущыIэхэ зыхъукIэ, сабыим ар ебгъэшIэжьыныр къин мэхъу.

— Ясабыигъо къыще­гъэжьагъэу яуни кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэми адыгабзэр щызэхахэу щытыгъэмэ ары ахэр нахь псынкIэу къызыгущыIэщтыгъэхэр, — еIо Марет.

Адыгэ шъуашэр, щыгъынхэр, хьакъу-шыкъоу лъэпкъым ыгъэфедэщтыгъэхэр, нэмыкI пкъыгъо­хэр къызыщагъэлъэгъорэ этнографическэ чIыпIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм хэт. Марет къызэриIуа­гъэмкIэ, кIэлэцIыкIухэм бзэр зэрарагъэшIэщтым кIэлэпIухэр зэпымыоу дэлажьэх. Пчэдыжьрэ сабый цIыкIухэм адыгабзэкIэ сэлам къахы, чIащыжьыхэ зыхъу­кIэ «хъяркIэ» аIо. АдыгабзэкIэ тхыгъэр усэ цIыкIухэр зэрагъашIэх.

Хьисапыр, сурэтшIыныр, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытет зэрагъашIэ зыхъукIэ адыгабзэкIи урысыбзэкIи адэгущыIэх, гущыIэхэм къарыкIырэр агурагъаIо, арагъашIэ.
Сабыйхэр зыпIухэрэри зы­гъа­сэхэрэри зэкIэ адыгэ бзылъ­фы­гъэх, ащи бзэм изэгъэшIэн­кIэ мэхьанэшхо иI. Ащ дакIоу кIэлэцIыкIухэм ящыкIагъэр зэкIэ арагъэгъоты, шхапIэхэр, джэгупIэхэр, зыщычъыехэрэ унэхэр, коридорхэр къабзэх, гуIэтыпIэх.

— Мыхъурэр къэслъэ­гъуныр ыкIи къэсIоныр ары сипшъэры­лъыр. Зэрэхъущтым тызэдегупшысэ, хэкIыпIэхэр къэтэгъотых, — еIо кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ипащэ.

Марет илъэс 25-м къехъугъ Iоф зишIэрэр, сабыйхэм ягъэсэныгъэ-пIуныгъэ зыдэлажьэрэр. Зыфэгъэзэгъэ лъэныкъор зэрифэшъуашэу зэригъэцакIэрэм къыхэкIэу илъэс зэкIэлъыкIохэм Мыекъопэ къэлэ администрацием, Адыгэ республикэ кIэлэ­цIыкIу тхылъеджапIэм, къэлэ администрацием гъэсэныгъэмкIэ и Комитет, шIэныгъэхэм зыщахагъахъорэ Адыгэ республикэ институтым, нэмыкIхэм Щытхъу тхылъхэр, сертификатхэр къыратыгъэх. Адыгабзэм икъызэтегъэнэн, ащ фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэу Адыгеим щырекIо­кIыхэрэм чанэу зэрахэлажьэрэм апае Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ пчъагъэрэ хигъэ­унэфыкIыгъ. 2020-рэ илъэсым УФ-м гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ бгъэхалъхьэу «Урысые Федерацием пIуныгъэмрэ просвещениемрэкIэ иIофышIэ гъэ­шIуагъ» зыфиIо­рэр ащ къыфигъэ­шъошагъ.

IофшIэкIо пэ­рытхэр ары обществэм зыцIэ къыриIохэрэр. Марет къыгъэшIагъэм нахьыбэр сабый цIыкIухэм япIуныгъэрэ ягъэсэны­гъэ­рэ апигъохыгъ, ащкIэ щытхъур къылэжьыгъ.
ЦIыфышIу, гъогу занкIэ тет, иIоф егъэцакIэ, къорэлъф-пхъо­рэлъфхэм яжэ, насыпышIоу зе­лъытэжьы.

Шъаукъо Аслъангуащ.

Сурэтхэр авторым иех.