ПсынкIэу агъэунэфыгъэх

Урысыем и Следственнэ комитет и Следственнэ гъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм къалэу МыекъуапэкIэ иследственнэ отдел къыугъоигъэ IэубытыпIэхэр хьыкумым икъунхэу ылъытагъ бзэджашIэхэм ягъэмысэнкIэ.

Нафэ къызэрэхъугъэмкIэ, Гурыт Азием икъэралыгъохэм ащыщ горэм къи­кIыгъэ хъулъфыгъи 4-мэ хъункIэн, укIын гухэлъ яIэу IэкIыб къэрал къикIыгъэ хъулъфыгъэмрэ бзылъфыгъэмрэ зэрякIугъэхэм ыкIи ягухэлъ бзаджэ зэрагъэ­цэкIагъэм пае Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 105-рэ статья ия 2-рэ Iахь (цIыф уукIыныр) ыкIи ия 162-рэ статья ия 4-рэ Iахь (пхъункIэныр) яIэубытыпIэу мысэкIэ ахэр хьыкумым ылъытагъэх.

2021-рэ илъэсым бэдзэогъум, следствиемрэ хьыкумымрэ зэрагъэунэфыгъэмкIэ, Гурыт Азием икъэралыгъохэм ащыщ горэм къикIыхи хъулъфыгъи 4 Мыекъопэ районым ит псэупIэу Подгорнэм къэкIогъагъэх фермер хъызмэтшIапIэу IэкIыб къэрал гражданинхэу щыт зэшъхьэгъусэ нэбгыритIур зыщыпсэущтыгъэм. IункIыбзэр Iуатхъи, бзэ­джашIэхэр унэм ихьагъэх. Зэшъхьэгъу­сэхэм шъэжъыер атыращаезэ агъащтэхи, аIэхэр апхыгъэх, ащ нэужым абгъи, аныби ахэпыджэхэзэ утыныбэ арахыгъ. А чIыпIэм ахэм апсэ щыхэкIыгъ. Ягу­хэлъ игъэцэкIэн ащ нэужым фежьагъэх: ахъщи, пкъыгъо лъэпIэ зэфэшъхьафхэри — пстэумкIи сомэ миллиони 3-рэ мин 927-рэ фэдиз зытефэщт мылъкур рахи, загъэбылъыжьыгъ.

Следовательхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, псэупIэу Подгорнэм пэблагъэу губгъом хэтэрыкIхэр щалэжьыщтыгъ зэшъхьэгъу­сэхэу аукIыгъэхэм. БзэджэшIагъэр зезыхьэгъэ нэбгыри 4-м щыщэу нэбгыри 3-р ахэм адэжь щылажьэщтыгъэх.

Следовательхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, бзэджашIэхэм ашIэщтыр зэкIэ пэшIорыгъэшъэу рахъухьэгъагъ. Футболкэхэр анэгу рахъохи, медицинэ маскэхэр зыIуалъхьи, бэщрэ шъэжъыерэ зыдашти ягухэлъ бзаджэ агъэцэкIагъ. Ау псынкIэу ахэр къагъотыгъэх.

Хьыкумым ышIыгъэ унашъом тетэу нэбгыритIумэ — зым илъэс 19, адрэм илъэс 15 колонием щагъэкIонэу атыралъхьагъ, адрэ нэбгыритIум (лажьэу яIэм елъытыгъэу) — зым илъэси 9-рэ мэзи 6-рэ, адрэм илъэси 9-рэ мэзи 3-рэ колонием щагъэкIощт. Унашъом джыри хэбзэ кIуачIэ иIэ хъугъэгоп.
УФ-м и Следственнэ комитет Адыгэ РеспубликэмкIэ и Следственнэ гъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу