НыбжьыкIэхэм апай

Сочинение тхынымкIэ Урысые чемпионатэу «Своими словами» зыфиIорэр аублагъ. Iофтхьабзэм изэхэщэнкIэ зишIуагъэ къэзыгъакIохэрэм ащыщ Адыгэ къэралыгъо университетыр.

ШIэныгъэхэмкIэ Урысые академиемрэ УФ-м наукэмрэ апшъэрэ гъэсэныгъэмрэкIэ и Министерствэрэ чемпионатым изэхэ­щэн кIэщакIо фэхъугъэх.

Я 8 — 11-рэ классхэм ащеджэрэ кIэ­лэ­еджакIохэр, искусствэм епхыгъэу гурыт сэнэхьат зэзыгъэгъотырэ студентхэр Iофтхьабзэм хэлэжьэнхэ амал яI. Онлайн шIыкIэм тетэу яшIэныгъэхэр аушэтынхэ фае. УпчIэхэм джэуап тэрэз­хэр къязытыжьыхэрэр чемпионатым иаужырэ уцугъо ихьащтых ыкIи хэушъхьафыкIыгъэ сочинение атхыщт. Лъэныкъо 15-м щыщэу анахь апэблагъэр ыкIи ашIогъэшIэгъоныр пэшIорыгъэшъэу кIэлэеджакIохэм къыхахыщт.

Анахь сочинение дэгъу зытхыгъэхэм шIухьафтынхэр аратыщтых ыкIи чемпио­натым ипартнер хъугъэ апшъэрэ еджэпIэ 14-мэ ачIэхьанхэмкIэ фэгъэкIотэнхэр яIэщтых.
Урысые чемпионатэу «Своими словами» зыфиIорэр 2022-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу зэхащэ.

Адыгэ къэралыгъо университетым ипресс-къулыкъу.
Сурэтыр: АКъУ.