КъутэмакIэ къызэIуахыгъ

Урысые криминологическэ Ассоциациеу А.И. Долговам ыцIэ зыхьырэм ишъолъыр къутамэ Адыгеим щагъэ­псыгъ.

Шъолъыр къутамэм ипащэу агъэнэфагъэр юридическэ шIэныгъэ­хэмкIэ докторэу, доцентэу, Адыгэ къэралыгъо университетым правэмкIэ и Институт ихэушъхьафыкIыгъэ ка­федрэ ипрофессорэу Бэщыкъо Зарем. Джащ фэдэу шъолъыр къутамэм хэхьагъэх мы кафедрэм икIэлэегъаджэхэр.

— Шъолъыр къутамэм хэтхэм тызэрэугъоинэу тэгъэ­нафэ, Iофтхьабзэу зэхэтщэщтхэм яплан зэхэдгъэуцощт. Ушэтынхэр, конференциехэр, бзэджэшIагъэхэм апэшIуе­кIогъэным афэгъэхьыгъэ зигъо Iофыгъохэр зэхэтфыщтых, ащ общественностыр къыхэдгъэлэжьэщт, шIэныгъэхэмкIэ тызэдэгощэщт. Ащ нэмыкIэу хабзэм ыкIи хьыкум къулыкъушIэхэм зэзэгъыныгъэ адэтшIызэ Iоф адэтшIэщт, тиIофшIэн шIуагъэ къытыным тыпылъыщт, — къыIуагъ Бэщыкъо Заремэ.

Урысые криминологическэ Ассоциациеу А.И. Долговам ыцIэ зыхьырэр 1991-рэ илъэсым зэхащагъ. ДжырэкIэ нэбгырэ 1300 фэдиз ащ зэрепхы. Урысые Федерацием исубъекти 5-мэ Ассоциацием икъутамэхэр ащагъэпсы­гъэх.

БзэджэшIагъэхэм апэшIуекIогъэным фэгъэхьыгъэ шIэныгъэхэр гъэфедэгъэнхэр, зягъэушъомбгъугъэныр, гъэцэкIэгъэнхэр ары ащ пшъэрылъ шъхьаIэу зыфигъэуцужьыхэрэр.

Адыгэ къэралыгъо университетым ипресс-къулыкъу.