Ветераным фэгушIуагъэх

Хэгъэгу зэошхом иветеранэу Александр Пономаревым мы мафэхэм ыныбжь илъэси 102-рэ хъугъэ. Урысыем и Следственнэ комитет и Следственнэ гъэIоры­шIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм икъулыкъушIэхэр ветераным фэгушIуагъэх.

Тихэгъэгу мамырэу псэуным ыкIи ащ ирэхьатныгъэ къэухъумэгъэным зиIа­хьышхо хэлъ дзэкIолIым гущыIэ фабэхэр пигъохыгъэх ыкIи имэфэкIкIэ фэгушIуагъ Урысыем и Следственнэ комитет и Следственнэ гъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Василий Лариным.

Александр Пономаревыр 1921-рэ илъэсым Казахскэ ССР-м ит къалэу Петропавловскэ къыщыхъугъ. Одесскэ дзэ шъолъырым къулыкъур щихьызэ Хэгъэгу зэошхор къежьагъ. Партизан отрядым хэтэу тикъэралыгъошхо ишъхьа­фитыныгъэ фэбэнагъ, Белоруссием ыкIи Одессэ ащызэуагъ. 1943-рэ илъэсым уIэгъэ хьылъэхэр къытыращэгъагъэх. ЛIыхъужъныгъэу зэрихьагъэм фэшI медалэу «За победу над Германией» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ. Заом ыуж Александр Василий ыкъом Курганинскэ кIэлэегъэджэ училищыр къыухыжьыгъ, тарихъымкIэ ыкIи обществознаниемкIэ ригъэджагъэх.

Ветераныр къыфэгушIогъэ пстэуми афэрэзагъ, офицерхэм тапэкIэ гъэхъэгъэ­шIухэр ашIынхэу, къулыкъур зэрифэ­шъуашэу ахьынэу афэлъэIуагъ.

Урысыем и Следственнэ комитет и Следственнэ гъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу