БзэджэшIагъэ зэрихьагъэу егуцафэх

БзэджашIэхэм пшъэдэкIыжь зыщарагъэхьырэ колонием ипащэ игуадзэу щытыгъэм ылъэныкъокIэ Урысыем и Следственнэ комитет и Следственнэ гъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ. ГъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIагъэ зэрихьагъэу ащ егуцафэх.

Урысыем щынэгъончъэнымкIэ икъулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэмрэ ФСИН-м АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэрэ аугъоигъэ материалхэм уголовнэ Iофыр къакIэлъыкIуагъ.

Следствием зэригъэунэфы­гъэмкIэ, 2023-рэ илъэсым жъо­ныгъуакIэм хьапс зытыралъхьагъэхэм ащыщым ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ колонием ипащэ игуадзэ лъэIукIэ зыкъыфигъэзагъ. Иуахътэ къэмысыгъэу хьапсым къыдагъэкIыжьыным фэшI ищыкIэгъэ тхьапэхэм ягъэхьазырынкIэ IэпыIэгъу къы­фэхъунэу ар елъэIугъ. БзэджэшIагъэ зезыхьагъэу зэгуца­фэхэрэр ащ къезэгъыгъ, ау ахъщэ ищыкIагъэу гуригъэIуагъ. Ау ыIуагъэр зэримыгъэцэкIэжьыщтыр ащ ышIэщтыгъ. Хьапсым дэсым пащэм ибанк счет ахъщэр фыригъэхьагъ, ар мыдрэм зэрэфаеу ыгъэфедагъ.

Джырэ уахътэм уголовнэ Iофым изэхэфын следствием лъегъэкIуатэ.