Адыгеим щыкIуагъ

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ дунэе зэнэкъокъоу «Адыгеим инартхэр» зыфиIорэр Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Ащ иаужырэ едзыгъо къыдыхэлъытагъэу километри 132-рэ зэрылъ гъогуанэр спортсменхэм къачъыгъ.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, хагъэунэ­фыкIырэ чIыпIищыр Беларусым испортсменхэм къыдахыгъ. Къахэщыгъэхэр: Денис Марчук, Роман Тишковыр ыкIи Денис Мазур.

Мы зэнэкъокъум къыдыхэлъытагъэу Урысыем и Кубок икъыдэхын спортсменхэр фэбэнагъэх. Охътэ анахь дэгъу къэзыгъэлъэгъуагъэхэр Тюмень щыщ Александр Березняк, Санкт-

Петербург къэзыгъэлъэгъогъэ Иван Яценкэр ыкIи иркутскэ спортсменэу Валерий Штин.

Адыгэ Республикэм щыщ СтIашъу Мамыр зэнэкъокъум я 21-рэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.