ЯгумэкIыгъохэр афызэшIуахых

Къэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэу Iоныгъом и 1-м Адыгеим къыщызэIуахыгъэм иIофшIэн зэрэлъыкIуатэрэм мазэ къэс шъущытэгъэгъуазэ. Шъугу къэдгъэкIыжьын, фондым ипшъэрылъ шъхьаIэр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм, хэкIодагъэхэм, ахэм яунагъохэм яфэшъошэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр ары.

ШIуагъэ къыхьэу шъолъыр фондым иIофшIэн зэхэщэгъэным фэшI цIыфхэми, къулыкъухэми Iоф зэрадашIэщт шIыкIэр къыхахыгъэу зэдэлажьэх. Ащ пае социальнэ координаторхэр рагъэджагъэхэу яIэх. Мыхэм ясатырэ хэхьагъэх хэу­шъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьагъэхэр, ахэм янэхэр, яшъхьэгъусэхэр. ПстэумкIи къалэу Мыекъуапэ социальнэ координатори 8, муниципальнэ образованиехэм — 14 ащыI.

Къэралыгъо фондым икъутамэ Iоф щызышIэщтхэм апае унэхэр къафыхахыгъэх: цIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр афэзыгъэцэкIэрэ гупчэхэу республикэм ирайонхэм ащыIэхэм IофшIэпIэ чIыпIэ 29-рэ, Красногвардейскэ районымкIэ спорт еджапIэм — IофшIэпIэ чыпIи 2, Пэнэжьыкъое къоджэ псэупIэм иадминистрацие — зы чIыпIэ ащагъэпсыгъэх.

Непэрэ мафэм ехъулIэу фондым занкIэу ыкIи пэIудзыгъэ шIыкIэкIэ зыфагъэзэн алъэкIыщт. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьагъэхэм ыкIи ахэм яунагъохэм анэмыкIэу, IэпыIэгъу зищыкIагъэу мыщ къеуалIэхэрэм ащыщ мы уахътэм дзэ операцием щыIэхэм яунагъохэри, джащ фэдэу унэе дзэ компаниехэм ялIыкIохэри. Фондыр загъэпсыгъэм къыщыублагъэу нэбгырэ 600-м ехъумэ зыкъыфагъэзагъ, гумэкIыгъо зэфэшъхьафхэм япхыгъэу Iофыгъо 864-у къырахьылIагъэм щыщэу 601-м ехъур афызэшIуахыгъ.

Ахэр анахьэу зыгъэгумэкIыхэрэр: «Заом иветеран» зыфиIорэ статусыр къафэгъэшъошэгъэныр, федеральнэ ыкIи шъолъыр фэгъэкIотэнхэр, ахъщэ тынхэр къаратынхэр, ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ ыкIи психологическэ IэпыIэгъу арагъэгъотыныр, сэкъатныгъэ зэриIэмкIэ тхьапэхэр афагъэпсынхэр, унэгъо хъыз­мэтым епхыгъэ Iофыгъохэр афызэшIохыгъэнхэр.

Ащ пае мафэ къэс специалист зэфэшъхьафхэм: АР-м псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ и Министерствэ, IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ ухъумэнымкIэ Гупчэм, УФ-м и Социальнэ фонд АР-мкIэ икъутамэ, Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм IофшIапIэ къафэзыгъотырэ Гуп­чэм, МФЦ-м, УФ-м IофшIэнымкIэ и Ми­нистерствэ АР-м медикэ-социальнэ экспертизэмкIэ и Бюро шъхьаIэ, очылхэм я Палатэ якъулыкъушIэхэм фондым Iоф щашIэ.

Социальнэ, медицинэ, юридическэ IэпыIэгъур Iэрыфэгъоу ыкIи зэрищыкIагъэм фэдэу арагъэгъотыным фэшI федеральнэ ыкIи шъолъыр гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм, общественнэ организациехэм зэзэгъыныгъэ 36-рэ фондым адишIыгъ. ТапэкIи мы IофшIэныр джыри лъагъэкIотэщт.
Къэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъу­макIохэр» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэу Адыгеим щыIэм къызэритыгъэмкIэ, социальнэ хъытыухэм официальнэ аккаунтхэр ащыриIэх — «В контакте», «Телеграмм» ыкIи «Одноклассники» зыфиIохэрэр.

Фондым IофшIэн шъхьаIэу пхырищыхэрэм ащыщ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэкIодагъэхэм яшIэжь агъэлъэпIэным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэр. Зидунай зыхъо­жьыгъэ дзэкIолIхэм якъэбархэр къаугъо­их, ахэм яIахьылхэм заIуагъакIэ, дзэ­кIолIхэм шIэжь пхъэмбгъухэр къафызэIуахых.

Зэрифэшъуашэу, шапхъэхэм адиштэу нэбгырэ пэпчъ илъэIу зэрагъэцэкIэщтым фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфи­Iорэм иIофышIэхэр ыуж итых, тапэкIи а IофшIэныр лъагъэкIотэщт.

Iэшъынэ Сусан.