Нэбгырэ шъиплI къыхиубытэщт

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет ыкIи дзэ къулыкъум дэщыгъэнхэмкIэ комиссием зэхэсыгъоу зэдыряIагъэр бжыхьэ дзэ дэщыгъоу къэблагъэрэр ары зыфэгъэхьыгъагъэр. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ ар зэрищагъ Премьер-министрэу КIэрэщэ Анзаур.

Адыгеим идзэ комиссар шъхьа­Iэу Александр Авериным дзэ дэщыгъом изыфэгъэхьазырын зэрэ­кIорэм щигъэгъозагъэх. Тишъо­лъыр щыщэу нэбгырэ 400 фэдиз ащ къыхиубытэщт. Дзэ дэщыныр къэмысызэ кIалэхэр ащ фэгъэхьазырыгъэнхэм, сани­тарнэ ыкIи эпидемиологие шапхъэхэр къы­дэлъытагъэхэу Iоф­тхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэм, ме­­дицинскэ комиссиехэм яIоф­шIэн, дзэ къулыкъум зыщызыухьэу, зызгъэбылъхэрэм якъэгъотын яп­хыгъэ Iофыгъохэр джыри щыIэх.

Нэужым ахэм афэгъэхьыгъэу къэгущыIагъэх АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, гъэсэны­гъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министрэм иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ Евгений Лебедевыр, ДОСААФ-м ишъолъыр къутамэ ипащэу Барцо Тимур, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ общественнэ рэхьатныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ иполицие ипащэ игуадзэу Андрей Федосе­евыр.

КIалэхэр джыри еджапIэм чIэсхэзэ дзэ дэщыным фагъэ­хьазырынхэу рагъажьэ. Ащ фытегъэпсыхьагъэх «ОБЖ-кIэ» тызэджэрэ сыхьатхэр. Арэу щытми, хэушъхьафыкIыгъэу ащ пае кабинет гъэнэфагъэ зимыIэхэр е ящыкIэгъэ оборудованиер зымыщэфыгъэхэр еджапIэхэм джыри ахэтых. Муниципальнэ образованиехэм мы лъэныкъомкIэ Iофэу ащашIэрэр зэрагъапшэзэ, Кощхьэблэ районым анахь дэгъоу еджапIэхэр зэригъэхьазырыгъэхэр къыхагъэщыгъ. Адрэ районхэмрэ къалэхэмрэ нахьыбэу мы лъэныкъом анаIэ тырагъэтынэу КIэрэщэ Анзаур къариIуагъ.

ЕджапIэхэм ямызакъоу, ныбжьыкIэхэр дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэм дэлажьэх юнармиер, Адыгеим иныбжьыкIэ ыкIи иветеран организациехэр.

Ипсауныгъэ изытет ыпкъ къи­кIыкIэ дзэм къулыкъу щихьын зымылъэкIыщтэу ныбжьыкIэхэм къахэкIырэм ипчъагъэ нахьыбэ зэрэхъугъэри зэхэсыгъом къыщаIуагъ. Анахьэу къупшъхьэ- лыпцэ системэм, лъым изекIон, психикэм япхыгъэ узхэр къахагъэщых, зылъэгу зэщизхэр (плоскостопие), зитхыкъупшъхьэ мызанкIэхэр (сколиоз) бэу къа­хэкIых. Ау мыщ дэжьым къыщыхагъэщыгъэр психическэ уз зиIэу агъэунэфыгъэхэм ащыщ­хэм автомобилыр зэрафэным ифитыныгъэ яIэным пае медицинскэ комиссиер закIукIэ, ащ зэрэщыпхырыкIыхэрэр ары. Ащ фэшI дзэм къулыкъу щихьыным ипсауныгъэкIэ фэмыхьазырэу къызэкIагъэкIожьыгъэу, ау «водительскэ правэхэр» къызэратыгъэхэм яспискэ джыри зэ ауплъэкIужьынэу зэхэсыгъом щырахъухьагъ.

КIэрэщэ Анзаур зэпстэур къызэфихьысыжьзэ, зэкIэ мы лъэныкъом фэгъэзэгъэ къулыкъухэм язэдэлэжьэныгъэ нахь агъэлъэшынэу, дзэ дэщыным изыфэгъэхьазырын ыкIи къулыкъу зыхьыщтхэм якъыхэхын шапхъэу апылъхэр хэзыгъэ имыIэу агъэцэкIэнхэу, дзэм зыщыдащыхэрэ пунктхэм анэсыгъэхэу къарамыгъэгъэзэжьыным пае ныбжьыкIэхэм япсауныгъэ изытет иуплъэкIун нахьыбэу анаIэ тырагъэтынэу къафигъэпытагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтыр: зэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.