Медали 5 къахьыгъ

Мы спорт лъэпкъымкIэ зэнэкъокъухэр Краснодар краим щыкIуагъэх. Мыекъуапэ итеннисистхэм гъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх, медали 5 къахьыгъ.

Лэбэпэ районым ипервенствэ Мы­­е­къопэ спорт еджапIэу С.М. Джэн­ча­тэм ыцIэ зыхьырэм зыщы­зыгъэ­сэрэ нэбгыри 6 хэлэжьагъ. 2014-рэ илъэсым къэхъугъэхэм ыкIи ахэм анахьыкIэхэм турнирым зы­щау­шэ­тыгъ. ТикIалэхэм хагъэу­нэ­фыкIырэ чIыпIищ къыдахыгъ. ТекIоныгъэр къыфагъэшъошагъ Адам Матюшиным, ятIонэрэ хъугъэ Бзаго Дамир, ящэнэрэ чIыпIэм щыт Эльдар Матюшиныр.

Пшъашъэхэр пштэмэ, респуб­ликэм икъэлэ шъхьаIэ щыщ Ирина Славновар ящэнэрэ хъугъэ. АнахьыкIэ купым, 2015 – 2016-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр зыхэтхэм, апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ Бзаго Даринэ.

Краснодар краимрэ Мыекъуа­пэрэ къэзыгъэлъэгъогъэ спортсмен 50-м ехъу Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.