Аэродромэу «Ханскэм» епхыгъэ шэпхъакIэхэр

Аэродромэу «Ханскэм» щынэгъон­чъэу Iоф ышIэным пае республикэм и Опе­ра­тив­нэ штаб шэпхъэ гъэнэфагъэ­хэр Адыгеим щигъэуцугъэх.
Километри 5-м къыщымыкIэу аэрод­ромым пэчыжьэнхэ фае мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр зезыхьащтхэр:

— пцэжъые ешэщтхэр, шэкIощтхэр, зызгъэпсэфыщтхэр, зызгъэпскIыщтхэр;

— сурэт тезыхыщтхэр;

— аэродромым къекIокIырэ гъогухэм автомобильхэмкIэ къащызыкIухьащтхэр.

Ренэу а чIыпIэм щыпсэурэ цIыфхэу яунэхэм якIолIэжьын фаехэр ыкIи хъызмэт IофшIэныр зэшIозыхыхэрэр ащ къыхиубытэхэрэп.
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Ука­зэу N 120-р зытетэу 2023-рэ илъэсым Iоныгъом и 15-м къыдэкIыгъэм диштэу ащ фэдэ шапхъэхэр агъэуцугъэх ыкIи нэмыкI унашъо къыдэкIыфэ – 2023-рэ илъэсым Iоныгъом и 20-м нэс ахэм кIуачIэ яIэщт.

Ахэм адакIоу мы къыкIэлъыкIохэрэр рахъухьагъэх:

— автомобиль гъогоу «псэупIэу Род­ни­ковэм екIурэ гъогур» зыфиIорэм зэрэщызекIощтхэм исхемэ зэблэхъу­гъэнэу;

— общественнэ транспортыр зэрэзе­кIорэм исхемэ икъоу гъэунэфыгъэнэу;

— къагъэгъунэрэ шъолъырым къекIо­кIэу къэбархэр зытетхэгъэщт стендхэр гъэуцугъэнхэу.

Щынэгъончъэным ишапхъэхэр укъуа­гъэ мыхъунхэм пае республикэм щып­сэу­хэрэм ыкIи ихьакIэхэм тялъэIу унашъоу аштагъэм къыдилъытэхэрэр агъэцэкIэнхэу.