Апэрэ чIыпIэр къафагъэшъошагъ

Ставрополь краим гандболымкIэ и Федерацие и Кубок къыдэхы­гъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ Мыекъуапэ икомандэ. Илъэс 13-м нэс зыныбжь пшъашъэхэр турни­рым хэлэжьагъэх, зэкIэмкIи ко­манди 6 хъущтыгъэх.

ТекIоныгъэм фэбэнагъэх Став­рополь, Ростов-на-Дону, Краснодар ыкIи Мыекъуапэ якомандэхэр. Адыгеир къэзыгъэлъэгъуагъэхэр тренерэу Валерий Гончар ыгъэ­сэрэ пшъашъэхэр ары. Адыгеим илIыкIохэм яешIэгъухэр зэкIэ къахьыгъэх ыкIи текIоныгъэр къы­да­хыгъ. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыфа­гъэ­шъошагъ Ростов-на-Дону ико­ман­дэ, ящэнэрэ хъугъэ Краснодар испорт еджапIэу «Академия гандбола-1» зыфиIорэр.

Мыекъуапэ испортсменкэхэм гъэхъэгъэшIу зэрашIыгъэмкIэ тафэгушIо, тапэкIи яешIакIэ хагъэхъонэу, лъэгэпIэ инхэм анэсынхэу афэтэIо.