Анахь шъолъыр дэгъуищмэ ахэт

Хэгъэгум и КъыблэкIэ лъэпкъ проектэу «ПсэупIэмрэ къэлэ щыIакIэмрэ» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ проектэу «Джырэ уахътэм диштэу къэлэ щыIакIэр зэтегъэпсыхьэгъэныр» зыцIэм игъэцэкIэн ипIалъэм къыпэу Адыгеир ары апэу зыщаухыгъэр. Мы программэм ипхырыщынкIэ Урысые рейтингми Адыгеим я 3-рэ чIыпIэр щиIыгъ.

Мыщ фэдэ Iофтхьабзэм илъэс къэс тиреспубликэ хэлажьэ. Федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ 2017-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2022-рэ илъэсым нэс псэолъэ 252-рэ — щагуи 163-рэ, общественнэ чIыпIэ 89-рэ рес­пуб­ликэм щызэтырагъэпсыхьагъ. Сомэ миллиард 1,6-м ехъу ахэм апэIухьагъ, сомэ миллион 700 фэдизыр республикэ бюджетым къыхэкIыгъ.

Мыгъэ муниципалитетхэр зэкIэ программэу «Джырэ уахътэм диштэу къэлэ щыIакIэр зэтегъэпсыхьэгъэныр» зыфи­Iорэм игъэцэкIэн чанэу хэлэжьагъэх – джырэ тилъэхъан адиштэу щагухэмрэ общественнэ чIыпIэхэмрэ зэтыра­гъэ­псыхьагъэх. Мыгъэ пстэумкIи псэолъэ 42-мэ: щагу 31-мэ ыкIи общественнэ чIыпIэ 11-мэ язытет нахьышIу ашIыгъ, Къэралыгъо филармонием дэжь зыгъэ­п­сэфыпIэ чIыпIэ щашIыгъ. Ахэм сомэ миллион 359-рэ апэIухьагъ, ащ щыщэу сомэ миллион 201-р республикэ бюдже­тым къыхэкIыгъ.

— Къихьащт илъэсым джыри проектым тыхэлэжьэщт: общественнэ чIыпIэ, щагу 40-м къыщымыкIэу зэтед­гъэпсыхьан тимурад. Муниципалитетхэм пшъэрылъ афэсшIыгъ проект-сметэ документациер псынкIэу къагъэхьа­зырынэу, илъэсэу итыр имыкIызэ под­ряднэ организациехэм якъыхэхынкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьанхэу. 2024-рэ илъэсым IофшIэнхэм къакIы­рамыгъэчыным мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Къэлэ цIыкIухэм яя VIII-рэ зэнэкъокъу щатекIогъэ чIыпIи 2-мэ язэтегъэп­сыхьанкIэ пшъэрылъхэр агъэнэфагъэх. Къихьащт илъэсым «Мэздахэм» къыпэIулъ чIыпIэмрэ Адыгэкъалэ ипаркрэ зэтырагъэпсыхьащтых. Сомэ миллион 250-м ехъу ахэм апэIухьащт.