Адыгеим апэрэу щэкIо

ТхэквондомкIэ Урысыем ичемпионатэу хъулъфыгъэхэмрэ бзылъфыгъэхэмрэ зыхэлэжьэщтхэр тыгъуасэ къыщызэIуахыгъ Кобл Якъубэ ыцIэкIэ щыт спорт Унэшхом. Тихэгъэгу ишъолъыр 49-мэ къарыкIыгъэ тхэквондист анахь лъэш 400-м ехъу апэрэу Адыгеим щызэIукIагъ.

Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэмрэ хьакIэхэмрэ спорт мэфэкIым шIуфэс къащырихыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысыем тхэквон­домкIэ и Союз ипрезидентэу Анатолий Тереховыр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, муниципалитетхэм япащэхэр, спортсмен ыкIи тренер цIэры­Iохэр.

АР-м и ЛIышъхьэ ишIуфэс псалъэ къызэрэщыхигъэ­щыгъэмкIэ, Адыгееу спорт хэбзэ шIагъохэмкIэ зищытхъу чыжьэу Iугъэм Урысыем ичемпионат зэрэщыкIорэм мэхьанэшхо иIэу щыт. Физическэ культурэмрэ спортымрэ цIыфхэр жъугъэу зэрахэлажьэхэрэмкIэ хэгъэгум ишъолъыр анахь цIэрыIохэм республикэр ащыщ хъугъэ.

«ТичIыпIэгъухэм зэлъашIэрэ спортсменхэр, тренерхэр, спор­тым­кIэ ветеранхэр бэу ахэтых. Хэгъэгум ыкIи дунэе спортым ятарихъ ахэм егъэшIэрэу ацIэ хэхьагъ, ныбжьыкIэхэмкIи щысэ шIагъоу хъугъэх. Мы аужырэ илъэсхэм спорт инфраструктурэм ылъэныкъокIэ республикэм бэ щызэшIуахыгъэр: уахътэм диш­тэрэ физкультурэ комплексхэр, спортзалхэр, гупчэхэр бэу щагъэпсыгъэх, урысые ыкIи дунэе мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъухэр Адыгеим щызэхэщэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэм лъэшэу анаIэ атырагъэты. Республикэм ис цIыфхэр физическэ культу­рэмрэ спортымрэ нахьыбэу ахэ­щэ­гъэнхэм а пстэури афэ­лажьэ, ныбжьыкIэхэу апэрэ лъэбэкъухэр зышIыхэрэр ыпэкIэ лъыкIотэнхэмкIи ащ мэхьанэшхо иI», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ къы­зэрэхигъэщыгъэмкIэ, спорт лъэпкъэу тхэквондор респуб­ликэмкIэ ныбжьыкIэу щыт. Ары нахь мышIэми, Адыгеим щыщ тхэквондистхэм анахь лъэгэпIэ инхэм адиштэрэ зэнэкъокъухэу зэхащэхэрэм текIоныгъэшхохэр къащыдахы хъугъэ.

«Урысыем тхэквондомкIэ и Союз ипрезидентэу Анатолий Тереховым ышъхьэкIэ иIэпыIэгъу хэлъэу зэхащэгъэ спорт мэфэ­кIым Адыгеим хэбзэ шIагъоу иIэ хъугъэхэм джыри кIочIакIэ къызэрахилъхьащтым, респуб­ликэм физкультурнэ движением зызэрэщиушъомбгъущтым си­цыхьэ телъ», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Анатолий Тереховым Адыгеим тхэквондом зыщиушъомбгъуным ынаIэ къызэрэтыригъэтырэм, а спорт лъэпкъымкIэ хэхъоныгъэ тиспортсменхэм ашIынымкIэ ишIуагъэ къызэригъакIорэм апае зэрэфэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ ыкIи нэпэеплъ медалэу «Адыгэ Республикэр зызэхаща­гъэр илъэси 100 хъугъэ» зыфиIо­рэр ащ ритыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: тхэк­вон­дистхэм ягъэхьазырынкIэ Адыгеим гупчэ фэхъугъэр Олим­пиадэхэм ахэлэжьэщтхэр къыз­ща­гъэхьазырхэрэ еджапIэу В. С. Максимовым ыцIэкIэ щытыр ары. Илъэс 30 фэдиз хъугъэ мы спорт лъэпкъым зыпылъхэр. НепэкIэ республикэм нэбгырэ 300 фэдизмэ тхэквондом икъу­лай­ныгъэхэр аIэ къыщырагъахьэ.

Пэублэм ыуж чемпионатым иапэрэ мафэ икIэуххэр зэфахьы­сыжьыгъэх. Килограмм 74-м шIомыкIы­хэрэм азыфагу щыкIо­гъэ зэнэкъокъум икIэуххэмкIэ ды­шъэр зыфагъэшъошагъэр ду­на­им тхэквондомкIэ ичем­пионат 2023-рэ илъэсым джэр­зыр къыщызыхьыгъэ Даур Къа­дырбэч.

Мы спорт лъэпкъымкIэ зэнэкъокъухэр мэфи 5-рэ кIощ­тых, чемпионатым икIэуххэмкIэ анахь спортсмен дэгъухэу къыхахыщтхэр Урысыем ихэшы­пыкIыгъэ командэ хагъэхьащтых.

Сурэтхэр: А. Гусев