Я XVIII-рэ хьисап зэнэкъокъу

АКъУ

Iоныгъом и 19-м къыщегъэжьагъэу и 25-м нэс Урысые кIэлэ­цIыкIу гупчэу «Орленкэм» «Математик ныбжьыкI» зыфиIорэ зэнэкъокъур щэкIо.

Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэр куп-купэу гощыгъэхэу хьисапымкIэ шIэныгъэу яIэхэр къагъэлъэгъощтых. ЗэкIэмкIи я 7 — 11-рэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджэкIо 250-рэ фэдиз хэлажьэ, ахэр къэралыгъом ишъолъыр 41-мэ къарыкIыгъэх, Адыгеим щыщ ныбжьыкIэ 19 ащ хэлажьэ. НыбжьыкIэхэм аныбжь елъытыгъэу купхэр тIоу гощыгъэх.
Адыгэ къэралыгъо университетым и Кавказ хьисап гупчэ, республикэ естественнэ-хьисап еджапIэр ыкIи Урысые кIэлэцIыкIу гупчэу «Орленок» зыфиIорэр Къыблэ хьисап турнирым кIэщакIо фэхъу­гъэх.

Мы илъэсым Адыгеим, Башкортостан, Бурятием, Карелием, Къэбэртэе-Бэлъкъар Респуб­ликэм, Коми, Мордовием, Татарстан, Аланием, Республикэу Мари Эл, Удмуртием, Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ респуб­ликэхэм, Алтайскэ, Камчатскэ, Краснодарскэ, Ставропольскэ, Пермскэ ыкIи Приморскэ крайхэм, Москва, Астраханскэ, Брянскэ, Владимирскэ, Вологодскэ, Ивановскэ, Калининградскэ, Кировскэ, Курганскэ, Ленинградскэ, Московскэ, Нижегородскэ, Новгородскэ, Новосибирскэ, Ростов, Самарскэ, Саратовскэ, Свердловскэ, Тюмень, Пензенскэ шъолъырхэм ыкIи Ханты-Мансийскэ автономнэ шъолъырэу Югра къарыкIыгъэхэр хэлажьэх. Куп пэпчъ нэбгыри 5 — 7 хэт.

ОсэшIхэм хьисапымкIэ зэлъа­шIэрэ кIэлэегъаджэхэр, хэгъэгум ит апшъэрэ еджапIэхэм ялIыкIохэр, хьисапымкIэ Урысые командэм итренерхэр, хьисапымкIэ Урысые олимпиадэм ижюри хэтхэр ары ныбжьыкIэхэм къагъэлъэгъо­рэ шIэныгъэхэм уасэ афэзышIыщтхэр.

Iоныгъом и 19-м турнирыр къызэIуа­хыгъ, команднэ олимпиадэ щыIагъ ыкIи апэ зыкъэзыгъэлъэгъощтхэр агъэнэфагъэх. Программэм къыдыхэлъытагъэу уцугъуиплIэу зэнэкъокъур кIощт ыкIи аужырэ турыр зэхащэщт.

Командэхэм зэфэдэ IофшIэнхэр аратыщтых, чIыпIэ зэфэ­шъхьафхэм ащыIэхэу ахэр къа­шIыщтых, нэужым зэрэугъо­ижьыщтых. Задачэр тэрэзэу къызэра­шIыгъэ закъор арэп осэшIхэр зэ­плъы­щт­­хэр, ар къы­зэрэраIотыкIыжьырэми мэхьанэ ратыщт.

Хьисап зэнэкъокъум текIоныгъэ къы­дэзыхыгъэхэм баллитIу, зэфэдэу зышIыгъэхэм зы балл афагъэшъошэщт. Уцугъуищыр зызэфахьысыжькIэ, анахь баллыбэ къизыхыгъэ командэм текIоныгъэр фагъэшъошэщт.

НыбжьыкIэхэр зэрэзэнэкъо­къухэрэм имызакъоу, ахэм Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафхэр афызэхащэщтых. ХьисапымкIэ шIэныгъэлэжь цIэрыIохэр лекцие къе­джэщтых. Хабзэ зэрэхъу­гъэу, волейболымкIэ турнир зэхащэщт, ащ осэшIхэр, кIэлэеджа­кIохэр, вожатэхэр хэлэжьэщтых.

Къыблэ хьисап турнирым текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэр Iоныгъом и 25-м къэнэфэщтых.