ШъунаIэ тешъудз!

МашIо къэмыхъуным лъыплъэрэ къэралыгъо къулыкъум шъугу къегъэкIыжьы машIом зыкъымыштэнымкIэ Урысые Федерацием щагъэфедэрэ шапхъэхэм зэхъокIыныгъэу афашIыгъэхэм мы илъэсым игъэтхапэ и 1-м къыщегъэжьагъэу кIуачIэ яIэ зэрэхъугъэр. А зэхъокIыныгъэхэр зыфэгъэхьыгъэхэр дачэхэм машIо зэращыпшIыщт шIыкIэр ары.

2023-рэ илъэсым мэзаем и 28-м нэс шапхъэу агъэфедэщтыгъэмкIэ уц гъугъэхэр, пкIашъэхэр, къутамэхэр зыщагъэстын алъэкIыщт чIыпIэр унэм е псэуалъэм метрэ 50-м къыщымыкIэу пэIудзы­гъэн фаеу щытыгъ. 2023-рэ илъэсым гъэтхапэм и 1-м къыщегъэжьагъэу псэупIэхэм яунэе чIыгу Iахьхэм, чъыгхэтэлэжьыпIэхэм уц гъугъэхэр, пкIашъэхэр, къутамэхэр ащыгъэстыгъэнхэм пае машIор зыщашIын алъэкIыщт чIыпIэхэр метрэ 15-м къыщымыкIэу унэхэмрэ псэуалъэхэмрэ апэIудзыгъэу щытын фае. МангалкIэ шхынхэр агъэхьазыры зыхъукIэ, машIор зыщашIырэ чIыпIэр метри 5-кIэ унэхэмрэ псэуалъэхэмрэ апэIудзыгъэнэу щыт.

Урысые Федерацием административнэ хэбзэ­укъоныгъэхэмкIэ и Кодекс ия 20.4-рэ статья иа 1-рэ Iахь зэритымкIэ, машIом зыкъымыштэнымкIэ шапхъэхэр зыукъохэу IэнатIэ зыIыгъхэм тазырэу сомэ мин 20-м къыщегъэжьагъэу мин 30-м нэс, юридическэ лицэу щымыт предпринимательхэм — сомэ мин 40-м къыщегъэжьагъэу мин 60-м нэс, юридическэ лицэхэм – сомэ мин 300-м къыщегъэ­жьагъэу мин 400-м нэс атыралъхьан алъэкIыщт.

Урысые Федерацием административнэ хэбзэукъо­ныгъэхэмкIэ и Кодекс ия 20.4-рэ статья ия 6-рэ Iахь зэритымкIэ, зыгорэм имылъку машIом зыхэкIуа­дэкIэ е цIыфым ипсауныгъэ зэрар зырахыкIэ, ар зыпкъ къикIыгъэм сомэ мин 40-м къыщегъэжьагъэу мин 50-м нэс тазырэу рагъэтыщт.

Бэрзэдж Ренат.

МашIом зыкъымыштэнымкIэ Мыекъуапэрэ Мыекъопэ районымрэ якъэралыгъо инспектор.