Полицием псынкIэу макъэ ежъугъэIу

Урамхэм, общественнэ чIыпIэхэм къащыхъурэ бзэджэшIагъэхэм нахьыбэрэмкIэ арихьылIэхэрэр ащ атет цIыфхэр ары. Хэбзэгъэуцугъэр зыукъуа­гъэр агъэунэфыным ыкIи къаубытыным пае полицием псынкIэу макъэ ежъугъэ­Iу. Телефон номерэу 02-мкIэ (мобильнэмкIэ – 102) хэбзэухъумакIохэм зафэ­жъу­гъэзэн шъулъэкIыщт.


Хэбзэукъоныгъэ зышIагъэм итеплъэ, ищыгъын, ицуакъэ зыфэдэм шъунаIэ тешъудз. БзэджашIэм игъэунэфынкIэ ащ ишIогъэшхо къэкIощт.