Нэбгырэ 42-мэ къырахыгъ

Лъэпкъ проектэу «Предпринимательствэ цIыкIур ыкIи гурытыр, унэе предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ зэнэкъокъоу «Агростартапым» икIэуххэр Адыгеим щызэфахьысыжьыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, шIуагъэ къэзытырэ амалэу ар щыт, бизнес-проектыкIэхэу АПК-м щагъэцакIэхэрэм ащ къахегъахъо.

— Мыщ фэдэ зэнэкъо­къум тиреспубликэкIэ бэ хэлажьэмэ зышIо­игъор. ГъэрекIо сомэ миллион 73-рэ хъурэ грантхэр аратыгъа­гъэмэ, мыгъэ процент 29,3-рэ ахэм къахэхъуагъ ыкIи сомэ миллион 94,4-рэ хъугъэ. Комиссиер лъэIу тхылъ 52-мэ ахэплъагъ. Нэбгырэ 42-мэ япроектхэр зэнэкъокъум къыщыхахыгъэх, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

IофшIэныр езыгъэжьэгъэкIэ фермерхэм лэжьыгъэхэм, хэтэрыкIхэм, цумпэхэм якъэгъэ­кIынрэ, былымхэм, пцэжъыехэм яхъунрэ атегъэпсыхьэгъэ мэ­къумэщышIэ хъызмэтшIапIэхэр зэрэзэхащэщтхэ е ахэм хэхъоныгъэ зэрарагъэшIыщт грантхэр аратыгъэх.

Зэнэкъокъоу «Агростартапым» ишIуагъэкIэ 2022 – 2023-рэ илъэсхэм предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ афэгъэзэгъэ IофшIэпIэ 85-рэ республикэм къыщызэIуахыгъ. Анахьэу мэхьанэ зиIэр мыщ фэдэ IэпыIэгъум ишIуагъэкIэ IофшIэнмыгъотыныгъэм къызэрэкIичырэр, мэкъумэщ хъыз­мэтшIапIэхэм зызэраушъомбгъу­рэр, хэгъэгум икъоу гъомылапхъэхэр къыщыхьыжьыгъэнхэм зэрэфэIорышIэрэр ары.