Мыекъуапэ щызэхащэщт

ТхэквондомкIэ мэхьанэшхо зиIэ зэнэкъокъухэр республи- кэм икъэлэ шъхьаIэ щырагъэкIокIыщтых. Урысыем ичемпионат хэлэжьэрэ хъулъфыгъэхэм ыкIи бзылъфыгъэхэм ащ зыщаушэтыщт.

Мыщ ыпэкIэ тишъолъыр щызэхащэгъэ зэнэкъокъухэр шэпхъэшIухэм адиштэу зэрэрагъэкIокIыгъэхэм, мы спорт лъэпкъым респуб­ликэм зызэрэщиушъом­бгъурэм ыкIи тиспортсменхэм гъэхъэгъэшIухэр зэрашIыхэрэм яшIуагъэкIэ Iофтхьа­бзэр Адыгеим щызэхащэнэу Урысыем тхэквондомкIэ и Союз унашъо ышIыгъ.

Къэралыгъом испортсмен анахь лъэшхэр ащ хэлэжьэщтых ыкIи Iоныгъом и 24-м щегъэжьагъэу и 28-м нэс кIощт. Зэнэкъокъухэр мафэ къэс пчэдыжьым сыхьатыр 9-м рагъажьэхэзэ ашIыщт.