Кощын Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Урысые Iофтхьабзэу «Гражданский мониторинг» зыфиIорэм игъэцэкIэн Адыгеим щылъагъэкIуатэ. Ащ къыдыхэлъытагъэу АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ дэжь щызэхащэгъэ Общественнэ советым хэтхэр Мыекъуапэ и ОВД кощын IофхэмкIэ иотдел иподразделение икъулыкъушIэхэм аIукIагъэх. Общественникхэм ащыщхэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр Николай Киселевыр, Елена Абакумовар, Жадэ Зурет.

Сурэтыр: зэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ отделым ипа­щэу Бэгъ Фатимэ дыряIэгъэ зэдэгу­щыIэгъум къулыкъум пшъэрылъэу зыфи­гъэуцужьыхэрэм, джырэ уахътэм ехъулIэу анахьэу ынаIэ зытыригъэтырэ лъэныкъо­хэм, нэмыкIхэм щытегущыIагъэх.

Урысыем ишъолъырыкIэхэм къарыкIы­хэрэр къэралыгъом зэрицIыфхэр къэзыу­шы­хьатырэ тхылъыр (паспортыр) яты­гъэнымкIэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм къэзэрэугъоигъэхэм мэхьа­нэшхо ратыгъ. Отделым икъулыкъушIэхэм къызэраIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым щегъэжьагъэу мы IофшIэныр агъэцакIэ, гъэпсынкIэгъэ шIыкIэм тетэу паспортыр ятыжьыгъэным, шъолъырыкIэхэм къары­кIыхэрэм агъэхьазырын фэе тхьапэхэр нахь агъэмэкIэнхэм анаIэ тырагъэты. ТапэкIи мы IофшIэныр лъагъэкIотэщт.

Отделым икъулыкъушIэхэм япшъэ­рылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм советым хэтхэр ыгъэрэзагъэх.