Зэнэкъокъоу «Адыгеим инартхэр»

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ дунэе зэнэкъокъоу «Адыгеим инартхэр» зыфиIорэр ятIонэрэ илъэс хъугъэу Адыгеим щызэхащэ. Мы спорт лъэпкъымкIэ Урысыем ипервенствэ къыдыхэлъытагъэу непэ спортсменхэм заушэтыгъ.

— ЛъэгэпIэ инхэм адиштэрэ мыщ фэдэ зэнэкъокъухэр тишъолъыр зэрэщызэхащэхэрэм тегъэгушIо. ТхьамафэкIэ узэкIэIэбэжьымэ кушъхьэфэчъэ спортымкIэ дунэе зэнэкъокъоу «Темыр Кавказым щыпсэурэ лъэпкъхэм язэныбджэгъуныгъ» зыфиIорэм икIэух едзыгъо республикэм щыкIуагъ. Мы Iофтхьабзэхэм кушъхьэфэчъэ спортыр зыгу рихьыхэрэм ямызакъоу, зипсауныгъэ зыгъэпытэ зышIоигъо пстэури зэращалIэх ыкIи Адыгеир кушъхьэфэчъэ спортым игупчэу зэрэщытыр къаушыхьаты. Мыгъэрэ зэнэкъокъур шэпхъэшIухэм адиштэу зэрэрекIокIыщтым, Адыгеим ичIыопс идэхагъэ хьакIэхэм агу зэрэрихьыщтым сицыхьэ телъ. Ащ хэлажьэхэрэм зэкIэми гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу афэсэIо, — къыщитхыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат и Телеграм-нэкIубгъо.