Ешъуагъэу машинэр зэрифэщтыгъ

Полицием икъулыкъушIэхэм пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIыхэзэ Шэуджэн районым ит къуаджэу Мамхыгъэ иурамхэм ащыщ къырычъэщтыгъэ автомобилыр къагъэуцугъ. Ар зезыфэщтыгъэ илъэс 31-рэ зыныбжь хъулъфыгъэм дэгущыIэхэзэ ар ешъуагъэу егуцэфагъэх. Медицинэ уплъэкIунхэми ар къагъэшъыпкъэжьыгъ.

Сурэтыр: зэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием ибазэкIэ хъулъ­фыгъэр ауплъэкIугъ ыкIи, къызэрэчIэщыгъэмкIэ, ыпэкIи ар ешъуагъэу рулым кIэрысэу къаубытыгъагъ.

Хабзэр зыукъуагъэм иавтомобиль Iахыгъ, джы ащ илъэси 3-м нэс хьапс къыхьын ылъэкIыщт.