БзэджашIэхэр агъэпщынэщтых

Республикэм ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм зэхащэгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэк1э хэбзэнчъэу наркотикхэр къезыгъэкIокIыщтыгъэ хъулъфыгъэр къаубытыгъ. Ар Краснодар краим щыщ, ыпэкIэ хьапсым дэсыгъ.

Сурэтыр: зэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.

Хъулъфыгъэр зэрысыгъэ машинэр зыдэщыт чIыпIэр полицейскэхэм зауп­лъэкIум, тутын зэкIоцIыщыхьагъэ къыща­гъотыгъ. Ар АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иэксперт-криминалистикэ гупчэ агъэхьыгъ. Экспертизэм къызэри­гъэлъэгъуагъэмкIэ, тутыным наркотик зыхэлъ пкъыгъо кIоцIыщыхьэгъагъ.

Джащ фэдэу Кощхьэблэ районым щып­сэурэ хъулъфыгъэм иунэ къызалъы­хъум, кIэп грамм 20 фэдиз къырагъотагъ.

Мы нэбгыритIум алъэныкъокIэ уголов­нэ Iофхэр къызэIуахыгъэх, зэхэфынхэр макIох. Лажьэ яIэу загъэунэфыкIэ, илъэ­си 3-м нэс хьапс атыралъхьан алъэкIыщт.

Хэбзэнчъэу наркотикыр къыра­гъэкIокIэу, агъэфедэу, IуагъэкIэу къэба­рым щыгъуазэмэ, полицием иномерэу 02-м (мобильнэ телефонымкIэ — 102-м) теонхэу АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ цIыфхэм закъыфегъазэ.