АПЭРЭ ФЕСТИВАЛЭУ «ДЖЭГУАКIО»

Мы Iофтхьабзэм ишIуагъэ къэкIощт джэгуакIом мэхьанэу иIэм зыкъегъэ­IэтыжьыгъэнымкIэ, тарихъым, адыгэ хабзэм тетэу къыткIэхъухьэхэрэр пIугъэнхэм, адыгагъэ ахэлъыным, лъэпкъ шэн-хабзэхэр къэухъумэгъэнхэм, цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэм ары­гъозэнхэм, адыгэ фольклорым игъэфедэн нахь зегъэушъомбгъугъэным, джэгуакIо анахь IэпэIасэхэр къыхэгъэщыгъэнхэм, лъэпкъ адыгэ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэм къязыгъэIон зылъэкIыхэрэр гъэу­нэфыгъэнхэм япхыгъэ Iофхэр нахь игъэкIотыгъэу зэхащэнхэмкIэ.

Сурэтыр: А. Балабась.

Мы Iофтхьабзэр Красногвардейскэ районым ит къуаджэу Улапэ дэт культурэм и Унэ щыкIощт. Адыгэ нысэщэ джэгум къыдилъы­тэрэ ижъырэ хабзэхэр, «ачъэгъашъокIэ» заджэщтыгъэхэу ащыгъупшэжьыгъэр зыпкъ игъэ­уцожьыгъэнхэмкIэ ащ ишIуагъэ къэкIощт. ЗышIоигъо пстэуми адыгэ къашъохэм ахэлэжьэн амал яIэщт.

Мы фестивалым джэгокIо (хьатыякIо) анахь дэгъухэр, Адыгэ Рес­публи­кэмкIэ лъэпкъ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэм къязыгъаIохэрэр къыщызэIукIэщтых.

Шъукъеблагъ!