Апэрэу зэхащагъ

Техническэ университет анахь инхэм ыкIи хэгъэгу научнэ организацие 19-мэ, Адыгэ къэралыгъо университетыр ахэтэу, физикэм и Урысые мафэ апэрэу хагъэунэфыкIыгъ. Урысыем икъэлэ 16-мэ Iофтхьабзэхэр ащыкIуагъэх, кIэлэеджэкIо, ны-ты ыкIи кIэлэегъэджэ мин 15 фэдиз ахэм ахэлэжьагъ.

АКъУ

Iофтхьабзэр Константин Циолковскэр къызыхъугъэ мафэм ипэгъокIэу зэха­щагъ. Программэм къыдыхэлъытагъэу физикэмкIэ диктантхэр, лекциехэр, лъэтегъэуцохэр, джэгукIэхэр ыкIи квестхэр зэхащагъэх.

Адыгеим, ЛНР-м, ДНР-м ащыщ кIэлэегъаджэхэм ыкIи кIэлэеджакIохэм апае Iоныгъом и 17-м Адыгэ къэралыгъо университетым Iофтхьэбзэ гъэшIэгъон щыкIуагъ. ШIоигъоныгъэ зиIэхэр ащ къыхэлэжьэнхэ амал яIагъ. Адыгеим икIэлэеджэкIо 200 фэдиз мы мафэм апшъэрэ еджапIэм къекIолIэгъагъ.

АКъУ

Апшъэрэ классхэм ащеджэхэрэм физическэ ушэтынхэр ыкIи астрономическэ опытхэр арагъэлъэгъугъэх. Джащ фэдэу ныбжьыкIэхэм зэнэкъокъухэр афызэхащагъэх, шIоигъоныгъэ зиIэхэм диктант атхыгъ ыкIи хьисапым епхыгъэ лекцием едэIугъэх. Iофтхьабзэм анахь чанэу хэлэжьагъэхэм университетым ыгъэхьазырыгъэ шIухьафтынхэр аратыгъэх.

Физикэр языгъэхьырэ кIэлэегъаджэхэм ыкIи мы сэнэхьатыр зэзыгъэгъотыхэрэм апае хэушъхьафыкIыгъэ программэ агъэхьазырыгъагъ. ГъэшIэгъонэу мы предметыр кIэлэеджакIохэм зэрябгъэшIэщтыр къафаIотагъ. КIэлэегъаджэхэр Iофтхьабзэм зэрэхэлэжьагъэхэр къэзыушыхьатырэ сертификатхэр аратыгъэх.

Проектэу «Физика для всех» зыфиIорэм къыды­хэлъытагъэу физикэм и Мафэ зэхащагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым ипресс-къулыкъу.