Апшъэрэ еджапIэм регъэблагъэх

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ епхыгъэ университетэу Краснодар дэтым гурыт еджапIэр къэзыуххэрэм ыкIи ахэм янэ-ятэхэм апае непэ ипчъэхэр зэIухыгъэщтых. Мы апшъэрэ еджапIэм чIахьэ зышIоигъохэр Iофтхьабзэм рагъэблагъэх.

Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Ми­нистерствэ епхыгъэ университетэу Крас­но­дар дэтыр къэзыуххэрэм хэу­шъхьа­фыкIыгъэ цIэу «полицием илейте­нант» зыфиIорэр къафагъэшъошэщт.

Кандидатхэм лъэIу тхылъыр электроннэ зэпхыныгъэм иамалхэмкIэ къатын алъэкIыщт. Ащ пае университетым исайтэу «крду.мвд.рф» зыфиIорэм ихьанхэ, ищыкIэгъэ къэбарыр анкетэм ратхэн фае.

Приемнэ комиссием ителефонхэр: 8(861) 258-24-64, 8(861) 258-32-31.

Джащ фэдэу Урысыем и МВД епхыгъэ университетэу Краснодар дэтым и Ставрополь къутамэ ригъэблэгъэщтых гурыт еджапIэхэм, лицейхэм, гимнази­ехэм яапшъэрэ классхэм арысхэр, ны-тыхэр, кIэлэегъаджэхэр, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм ялIыкIохэр.

ХьакIэхэр апшъэрэ еджапIэм ипащэ­хэм, приемнэ комиссем хэтхэм аIу­кIэщтых. Мыщ учIэхьанымкIэ амалэу щыIэхэм, еджэныр зэрэщызэхэщагъэм, нэмыкI лъэныкъохэм атегущыIэщтых.

Нахь игъэкIотыгъэ къэбар зэзыгъашIэ зышIоигъохэр апшъэрэ еджапIэм зыкъыфагъэзэн алъэкIыщт. Ар зыдэщыIэр: къалэу Ставрополь, Кулаковым ыцIэ зыхьырэ проспектым иунэу N 43. Къе­кIуа­лIэхэрэм паспорт зыдаIыгъын фае.