Тикультурэ икIэсэных

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къыдыхэлъытагъэу къуаджэу Хьалъэкъуае культурэм и Унэ щашIы, мы илъэсым ыкIэм ар аухынэу агъэнафэ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу лъа­къор агъэчъыгъэу, псырыкIуапIэхэр чIалъхьагъэхэу дэпкъхэр къаIэтых, кIэсэнхэр агъэчъых.

Адыгэкъалэ культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм иятIонэрэ къалэ культурэм ипсэуалъэу дэтхэр аужырэ илъэсхэм игъэкIотыгъэу зэтырагъэпсыхьажьых, ащкIэ лъэпкъ проектыр IэпыIэгъушхо къафэ­хъу. «Культурэм джыри изы джэныкъоу псэупIэм къыдэта­джэрэм ишIуагъэкIэ ащ щыпсэухэрэм ящыIэныгъэ идэгъугъэ, культурнэ кIэным игъэфедэн зыкъаIэтыщт. Ащ къыткIэхъу­хьэрэ сабыйхэм ядунэезэхашIэ нахь ыпсыхьащт, лъэпкъым икультурэ фэпIугъэнхэр къыгъэ­псынкIэщт», — къыщыхигъэ­щыгъ игущыIэ Адыгэкъалэ культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу НапцIэкъо Мариет.

Культурэм и УнакIэу ашIырэм квадратнэ метрэ 666-м ехъу иинагъ, нэбгырэ 250-рэ зычIэфэщт зал, кIэлэцIыкIухэм яхудожественнэ IэпэIэсэныгъэ зыщыхагъэхъощт псэуалъэхэр ащ хэтыщтых.

Адыгеим культурэмкIэ и Министерствэ къытIэкIигъэхьэгъэ къэбарымкIэ, мы лъэны­къом тегъэпсыхьэгъэ нэмыкI учреж­дениехэри агъэкIэжьыщтых. Шъо­лъыр программэу «Культурная среда» зыфиIорэм пэIуагъэ­хьанэу сомэ миллион 703-м ехъу агъэнафэ. Культурэм иунэхэм ямызакъоу, искусствэ­хэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэр, культурэм и Гупчэ агъэкIэжьыщтых ыкIи ашIыщтых. Концерт гъэлъэгъуапIэхэмрэ музейхэмрэ оборудование афащэфыщт.

Мыекъуапэ иконцерт гъэлъэ­гъуапIэу «Налмэсыр» джырэ уахътэм агъэкIэжьы, культурнэ хэхъоныгъэмкIэ Гупчэ ашIы. ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу Тульскэм дэтым игъэ­кIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр ща­шIынхэу агъэнафэ, культурэм иунищ — къуаджэхэу ХьакIэмзыерэ Къэбэхьаблэрэ, къутырэу Саратовскэм — агъэцэкIэжьы.

Адыгеим культурэмкIэ и Министерствэ джыри лъэIу ыгъэ­хьыгъ Шэуджэн районым ит къутырэу Чернышевым культурэм и Унэу дэтым игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр щышIыгъэ­ным фэгъэхьыгъэу. АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къыгъэу­цугъ ар мы илъэсым аублэнэу. Къум­пIыл Мурат ренэу къыхегъэщы культурэм иунэхэм къоджэ псэупIэхэм мэхьэнэ ин зэращыряIэр, ахэр зэтегъэпсыхьагъэхэ зыхъукIэ зэращыжъотыр, псэ къызэрапыкIэжьырэр, цIыф кIуапIэ зэрэхъухэрэр. ЫкIи мы лъэныкъом фэгъэзэгъэ хэбзэ IофышIэхэм анаIэ тырарегъадзэ нахь екIолIэкIэ куу къыфагъотызэ дэлэжьэнхэм. Тикультурэ икIэсэнхэу пIоми хъущт культурэм иунэхэр. Ахэр ары сабыир цIыкIузэ лъэпкъым, дунаим ядэхагъэ зыщапкъырыхьэхэрэр, джащ фэдэкIэ къэтэжьынэу зыщесэхэрэр.

Лъэхъаным диштэрэ Iэмэ- псымэхэмкIэ культурэм ипсэуа­лъэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэр аужырэ уахътэм къыгъэуцурэ пшъэрылъ. Шъолъыр программэу «Культурная среда» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъуапэ дэт къэралыгъо ыкIи муниципальнэ музеихыр зэтырагъэ­псыхьащт. «Къэблэгъэрэ илъэситIум лъэпкъ проектэу «Культурэм» ишIуагъэкIэ Адыгеим культурэм ипсэуалъэу итхэр джыри зы шэпхъэ лъэгапIэ дэкIоещтых — цифрэ зыщагъэфедэрэ шъолъырхэу хъущтых. Культурэм зыфэзыщэирэ ныбжьыкIэхэм аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ егъэджэн-гъэсэныгъэ зыщагъотыщт, зыкъызщызэIуа­хыщт чIыпIэхэр бэу Адыгеим къеуцох, ыкIи ахэм япчъагъи, ядэгъугъи хахъозэ къырыкIощт», — къыщаIотагъ культурэмкIэ Министерствэм.

Сурэтхэр: АР-м культурэмкIэ и Министерств.