Тигъогухэр орэщынэгъончъэх

Урысые Iофтхьабзэу «ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным и ЗыкI тхьамаф» зыфиIорэр рагъэжьагъ.

Ащ Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие дыригъэштагъ ыкIи кIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ тедзэ зыщызэрагъэгъотырэ Гупчэм мэфэкI шIыкIэм тетэу Iофтхьабзэр къыщызэIуахыгъ. КIэлэцIыкIухэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Уполномоченнэу Наталья Агеевар, Гупчэм икIэлэегъаджэхэр, Мыекъуа­пэ игурыт еджапIэу N7-м икIэлэеджэкIо 70-м ехъу Iофтхьабзэм къырагъэблэгъагъэх.

Пэублэм Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие зэхэщэн- аналитическэ IофшIэнымкIэ ыкIи пропагандэмкIэ иотдел ипащэу, полицием иподполковникэу Бзэджэжъыкъо Мурат Iоф­тхьабзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ.

— ЗэкIэми гъогурыкIоным ишапхъэхэр зэпымыоу зэшъогъашIэх. Джы ахэр чIыпIэу шъузэрыфэрэм елъытыгъэу зэрэжъугъэфе­дэжьышъущтыр тыуплъэ­кIущт. Зэнэкъокъоу зэхэтщагъэм иедзыгъохэр зэрэжъугъэцакIэхэрэм къыгъэлъэгъощт шIэныгъэу шъуиIэр зынэсырэр. Iофтхьабзэм икIэухым шIухьафтынхэр къышъожэ­щтых. КIэлэегъаджэхэм за­къыфэзгъазэмэ, шIуагъэ къэзытырэ IофшIэн мыпсынкIэу зешъухьэрэмкIэ «тхьашъуегъэпсэу» къышъосэ­Iо. Тигъогухэр орэщынэгъончъэх! — къыIуагъ Бзэджэжъыкъо Мурат.
Урысые Iофтхьабзэр зэрэрагъэжьагъэмкIэ Наталья Агеевар къафэгушIуагъ. ЗэкIэми шъхьэкIэфэныгъэ гъогум щызэфыряIэным ар къыфэджагъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, гъогурыкIоныр щынэгъончъэным и ЗыкI тхьамафэ илъэс къэс зэхащэ ыкIи пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр кIэлэ­цIыкIу гъогу-транспорт фыкъоныгъэр нахь макIэ шIыгъэныр ары. ЗыкI тхьамафэм къыдыхэлъытагъэу респуб­ликэм ит гъэсэ­ныгъэ учреждениехэм зэкIэми инспекторхэм ЮИД-м иотрядхэр, кIэлэегъаджэхэр яIэпыIэгъухэу гъогурыкIоныр щынэгъончъэным икъулайныгъэхэр къызыщыраIотыкIыщт Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щырагъэкIокIыщтых.

Анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэм ащыщ телефонхэм, тхьакIумэ Iулъхьэхэм, нэмыкI гаджетхэм язэрарэу къакIорэр. Гъогу зэпырыкIыпIэхэм сакъыныгъэ къызщахагъэфэным, хэушъхьа­фыкIыгъэ чIыпIэхэм гъогур ащызэпачыным, нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэр, ныбалъэхэр агъэфедэнхэм тхьамэфэ реным къыфэджэщтых.

Урысые Iофтхьабзэу «ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным и ЗыкI тхьамаф» зыфиIорэр Адыгеим зэрэщыкIуагъэм фэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр тигъэзет къыхиутыщтых.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.