ИшIэжь агъэлъапIэ

Росгвардием и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм пшъэрылъ гъэнэфагъэ зыгъэцэкIэрэ иотрядэу «Фыщт» зыфиIорэм иIофышIэхэмрэ къалэу Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 10-м чIэс кIэлэеджакIохэмрэ зэгъусэхэу зэхащэгъэгъэ Iоф­тхьабзэр зыфэгъэхьыгъагъэр полицием ипрапорщикэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Артем Гармаш ары. Нафэу зэрэщытымкIэ, икъулыкъу пшъэрылъхэр ыгъэцакIэхэзэ 2012-рэ илъэсым ар фэхыгъ.

ЛIыхъужъым янэу Ирина Петровнар ягъусэу кIэлэеджа­кIохэм, кIэлэегъаджэхэм, Рос­гвардием иофицерхэм илъэс 11-кIэ узэкIэIэбэжьмэ уIэшыгъэ бзэджашIэхэм апэуцужьызэ фэхыгъэ кIалэм исурэт зэрыт стендым къэгъагъэхэр кIэлъыралъхьагъэх.

ЯчIыпIэгъу цIэрыIом фэгъэ­хьыгъэ турнирэу кIэлэцIыкIухэм зэхащагъэм къыдыхэлъытэгъэ программэм къыхиубытэщты­гъэх кIапсэр зэпэкъудыигъэныр, гранатэр дзыгъэныр, турникым зыщакъудыиныр ыкIи нэмыкIхэр. ХэушъхьафыкIыгъэу анаIэ зыты­рагъэтыгъэр IэпыIэгъу псынкIэр ятыгъэным тегъэпсыхьэгъэ Iоф­тхьабзэхэр ары. КъауIэгъэ ныб­джэгъур нэмыкI чIыпIэ ахьыжьын фаеу зыщыхъурэм зэрэзекIощтхэр ыкIи нэмыкIхэр къагъэлъэгъуагъэх. ХэушъхьафыкIыгъэ подразделением иIофышIэхэм кIэлэеджакIохэм агу къагъэ­кIы­жьыгъэх чIыпIэ зэжъу ифэхэмэ щынэгъончъагъэм ишэпхъэ шъхьа­Iэхэу къыдалъытэн фаехэр.

Мы зэнэкъокъум щатекIуа­гъэр командэу «Вихрь» зыфиIорэр, я 9-рэ «А» классым исхэр ары. ЛIыхъужъым янэ текIуагъэхэм якапитан кубокыр ритыжьыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: ОМОН-м иснайперэу, полицием ипрапорщикэу Артем Гармаш Республикэу Дагъыстан и Цунтинскэ район хэхьэрэ псэупIэу Хутрах хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциеу 2012-рэ илъэсым Iоныгъом и 15-м щыIагъэм хэкIодагъ. Иныбджэгъухэр къыухъумэхэзэ, ежь машIом зыпэIуи­дзагъ, уIэгъэ хьылъэхэм арылIыкIыгъ. Икъулыкъу пшъэрылъ ыгъэцакIэзэ лIыхъужъныгъэу зэрихьагъэм пае полицием ипрапорщикэу Артем Гармаш идунай зехъожь нэуж Урысые Федерацием и ЛIыхъужъ цIэ лъапIэ къыфагъэшъошагъ.