БэдзэршIыпIэм машIом зыкъыщиштэгъагъ

Тыгъуасэ пчэдыжьым сыхьатыр 8 хъункIэ такъикъи 6 иIэжьэу Черемушкэм щыIэ бэдзэршIыпIэм машIо къызэрэкIэнагъэмкIэ мэшIогъэкIосэ къулыкъум макъэ къырагъэIугъ.

УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгеим щыIэм ипресс-къулыкъу къызэрэтиIуагъэмкIэ, лъэтемытэу чIыпIэм кIуагъэх, такъикъ 30-кIэ машIор агъэкIосагъ.

БэдзэршIыпIэм дэт павильонхэм ащыщ машIор къызыкIэнагъэр, зэкIэмкIи квадратнэ метри 150-рэ стыгъэ.

Хъугъэ-шIагъэм лъапсэ фэ­хъугъэр, чIэнагъэу ашIыгъэр джы­рэкIэ къулыкъушIэхэм агъэ­унэфы.