Бысымхэм текIоныгъэр къыдахыгъ

ЗэIукIэгъу ирый яIагъ «Тэхъу­тэмыкъуаем», «Сириусым», «Мые­къуапэ». Адрэхэм Мыекъопэ районыр къэзыгъэлъэгъорэ «Урожаим» IукIэнхэу къапыщылъ. Тульскэм икомандэ ушъхьагъу зэфэшъхьафхэм къахэкIэу ешIэ­гъуи 4 ныIэп иIагъэр. Зэнэкъокъум ирегламент зэриукъуагъэм къы­кIэлъыкIоу зы командэ турнирым хагъэкIыгъ ыкIи джырэ уахътэм къыхэнагъэр 9. Мы мафэхэм я 9-рэ турыр щыIагъ, зэIукIэгъухэр зэкIэ бысымхэм ахьыгъэх.

«Урожай» — «Мыекъуапэ» — 4:3, «АГУ» — «Адыгэкъал» — 5:3, «Тэхъутэмыкъуай» — «Адыгэкъал» — 7:3, «Сириус» — «Кощхьабл» — 3:0.
Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

1. «Кавказ» — 21.
2. «АГУ» — 12.
3. «Кощхьабл» — 12.
4. «Чэчэнай» — 12.
5. «Урожай» — 9.
6. «Адыгэкъал» — 9.
7. «Тэхъутэмыкъуай» — 9.
8. «Сириус» — 6.
9. «Мыекъуапэ — 3.

Я 10-рэ турым къыдыхэлъытагъэу Iоныгъом и 23-м «Чэчэнаир» — «АГУ-м», «Тэхъутэмыкъуаер» — «Мыекъуапэм» аIукIэщтых. Iоны­гъом и 24-м «Чэчэнаим» джыри зы ешIэгъу иIэщт, «Адыгэкъалэ» дешIэщт. Джащ фэдэу мы мэфэ дэдэм «Кавказымрэ» «Сириусым­рэ», «Урожаимрэ» «Кощхьаблэрэ» (Iоныгъом и 27-м) зэIукIэщтых.