Яухьазырыныгъэ хагъэхъуагъ

Урысые гвардием ишъолъыр къулыкъу ихэушъхьафыкIыгъэ подразделениеу СОБР «Ошъутен» зыфиIорэм идзэкIолIхэм яIэпэIэсэныгъэ гъэлъэшыгъэным фэшI чIыпIэ зэфэшъхьафэу зэрыфэнхэ алъэкIыщтхэм ялъытыгъэу купэу ыкIи зырызэу зэрэзекIонхэ фаехэм зэрэфэхьазырхэр шъофым щаушэтыгъ.

Iофтхьабзэр рамыгъажьэзэ, спецназовцэхэм охътэ гъэнэфагъэрэ щытыщт лагерь агъэпсыгъ, ащ Iашэхэр ыкIи щэ-гынхэр щагъэтIылъыгъэх. ХэушъхьафыкIыгъэ, щэрыон, физическэ, инженернэ, топографическэ ыкIи медицинэ ухьазарыныгъэмкIэ росгвардейцэхэм егъэджэнхэр афызэхащагъэх. Iэшэ зэфэшъхьафэу агъэфедэхэрэм зэрэрыошъухэрэмкIэ зачетхэр арагъэтыгъ, мэзэхэ уахътэм дэеу зыщыплъэгъурэм шапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр ауплъэкIугъ.

ХэушъхьафыкIыгъэ отрядым хэтхэм уIэшыгъэ бзэджашIэхэр къатебанэхэмэ, зэрэзекIощтхэ шIыкIэхэу аIэкIэлъхэм ахагъэхъо­ным фэшI тактическэ егъэджэнхэр рагъэкIокIыгъэх.
Егъэджэн пшъэрылъэу пащэхэм къафагъэуцугъэхэр икъоу къулыкъушIэхэм агъэцэкIагъ. СОБР-м икомандир ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ полицием иполковникэу Николай Б. дзэкIолIхэм яухьазырыныгъэ ыкIи яIэпэIэсэныгъэ осэшIу къыфишIыгъ.