Шъолъыр 28-мэ ялIыкIохэр хэлажьэх

СССР-м спортымкIэ имастерэу, Пшызэ фи­зи­­че­скэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ изаслу­женнэ IофышIэу Василий Самарчиевым фэгъэ­хьыгъэ зэнэкъокъухэр Анапэ щыкIуагъэх. Адыгэ Республикэр къэзыгъэлъэгъогъэ Тэхъутэмыкъое районым ибэнакIохэм гъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх, медальхэр къахьыгъэх.

Мы илъэсым зэхащэгъэ турнирым къэралыгъом ишъолъыр 28-мэ къарыкIыгъэ спортсменхэр хэлажьэх, ахэр нэбгырэ 300 фэдиз мэхъух. Тэхъутэмыкъое районым олимпийскэ резервымкIэ испорт еджапIэ илIыкIохэм медалитIу къахьыгъ. Къахэщыгъэхэр Барцо Рустамрэ Даниил Табункинымрэ. Ахэм ятренерыр НатIэкъо Шумаф.