Тикомандэ текIоныгъэр къыдихыгъ

Футбол цIыкIумкIэ я III-рэ зэIухыгъэ шъолъыр турнир Краснодар краим икъалэу Крымскэ щыкIуагъ. Къыблэ федеральнэ шъолъырым хэхьэрэ субъектхэм яхэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япрофсоюз организациехэм зэхащэгъэ командэхэр зэнэкъокъум хэлэжьагъэх.

Командэхэм зэкIэми ешIэкIэ дахэ къагъэлъэгъуагъ, текIоны­гъэм фэбэнагъэх. Ау финалым ихьагъэхэр УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIо­рышIапIэу Ростов хэкум щыIэмрэ хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэрэ ары. Тиреспуб­ликэ илIыкIохэм дэгъу дэдэу зыкъагъэлъэгъуагъ, 4:0-у текIоныгъэр къыдахыгъ. Ящэнэрэ чIыпIэр хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Къырым щыIэм къыфагъэшъошагъ.

Тикомандэ хэтыгъэх: Хьапэе Мурат, Джыгунэ Арсен, Зэфэс Руслъан, Мазлэхэу Рустамрэ Арсенрэ, Шышэ Теймур, Тхьаркъохъо Анзор, Пэнэшъу Темыр­къан, Айтэчыкъо Руслъан.

— ЯтIонэрэ илъэс хъугъэу зэнэкъокъум зэфэхьысыжь дэгъу къыщытэгъэлъагъо. Блэ­кIыгъэ илъэсым тикомандэ икъэлапчъэ зыкIи Iэгуаор къы­дадзагъэп, ау финалым пенальтикIэ къыттекIуагъэх. Мы­гъэ зы ешIэгъу тшIуахьыгъэп, дэгъу дэдэу турнирым зыфэдгъэхьазырыгъ, — къы­Iуагъ командэм иешIакIоу ыкIи итренерэу Айтэчыкъо Руслъан.

ЗэхэщакIохэм ешIэкIо анахь дэгъоу къыхагъэщыгъэр Джыгунэ Арсен. ТекIоныгъэр ыкIи хагъэ­унэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм щытхъу тхылъхэр, медальхэр ыкIи ахъщэ шIухьафтынхэр афагъэшъошагъэх.