ПшысэIуатэхэм яфестиваль

Я VI-рэ шъолъыр кIэлэцIыкIу театральнэ фестивалыр Iоныгъом и 19-м къыщегъэжьагъэу и 21-м нэс Мыекъуапэ щэкIо. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ АР-м иконцертнэ объединениерэ ащ кIэщакIо фэхъугъэх. Урысыем и Къыблэ ыкIи и Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ащызэлъашIэрэ кIэлэцIыкIу театральнэ купхэр зэхахьэм къекIолIагъэх.

Нысхъэпэ театрэм ихудожественнэ пащэу, АР-м инароднэ артистэу Сихъу Станислав гущы­Iэ фабэхэмкIэ Iофтхьабзэр къы­зэ­Iуихыгъ. «Театральное зазеркалье» зыфиIорэ фестивалым къекIолIагъэхэм шIуфэс шъотэ­хы», — къыIуагъ С. Сихъум.

АР-м культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу, АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ Iофы­шIэу Шэуджэн Бэлэ фестивалым къекIолIагъэхэм закъыфигъэзагъ.

«АР-м культурэмкIэ и Министерствэ ыцIэкIэ я VI-рэ шъо­лъыр кIэлэцIыкIу театральнэ фестивалым къекIолIагъэхэм сэлам шъосэхы. Шъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ пшысэIуатэхэм якъэгъэлъэгъонхэм шъуяплъынэу амал шъуиI», —къыIуагъ Шэуджэн Бэлэ.

Фестивалэу «Театральное зазеркалье» зыфиIорэм къыды­хэлъытагъэу Адыгеим щыпсэухэ­рэр ыкIи ихьакIэхэр пшысэхэм, мюзикл хьалэмэтхэм яплъыгъэх.

Фестивалым иапэрэ мафэ М. Садовниковым ипьесэ техыгъэ спектаклэу «Али Баба» зыфиIорэмкIэ къызэIуахыгъ. Ижъ-ижъыжькIэ, лIэшIэгъубэкIэ узэкIэIэбэжьымэ къокIыпIэм щыхъугъэ къэбар гъэшIэгъоным спектаклыр къытегущыIэ. ЦIыфэу зыгу къабзэм иIоф зэрыкIэкIыщтым, игухэлъхэр къызэрэдэхъу­щтым щэч зэрэхэмылъыр ащ къыушыхьатыгъ.

ШIугъэр зепхьэу упсэун зэрэфаер ащ еплъыгъэ кIэлэцIыкIухэм къагурыIуагъ.

Ащ ыуж Ермэлхьаблэ драмэмрэ комедиемрэкIэ итеатрэ музыкальнэ пшысэу «Синдбаб- мореход» зыфиIорэр къыгъэлъэ­гъуагъ. Синдбаб зыхэфэгъэ хугъэ-шIэгъэ гъэшIэгъонхэм цIыф зыщымыпсэурэ чIыпIэм къинэу щилъэгъугъэм, ащ ичаныгъэрэ ишIулъэгъу къабзэрэ яшIуагъэкIэ псаоу къызэрэнэжьыгъэм фэгъэ­хьыгъэ пшысэ хьалэмэтым кIэлэцIыкIухэр еплъыгъэх, ащ гуха­хъо хагъотагъ.

Iоныгъом и 20-м кIэлэцIыкIу­хэр «Аленький цветочек» зыфиIорэм еплъыгъэх. «АР-м и Театральнэ объединениерэ» Урыс Къэралыгъо драматическэ театрэу А.С.Пушкиным ыцIэ зыхьырэмрэ пшысэр къагъэлъэ­гъуагъ. Ащ дэлэжьагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Ацумыжъ Адам.

СатыушIым ипшъэшъэ нахьыкIэу Настенькэ шIухьафтынэу зыкIэлъэIугъэ къэгъэгъэ хьалэмэтым лъыхъузэ цIыф нэджэ-Iу­джэм зэрыIукIагъэр актерхэм къыраIотыкIыгъ. Нэджэ-Iуджэр пщы кIэлэ дахэу къызэрычIэкIыгъэм кIэлэцIыкIухэр ыгъэгушIуа­гъэх, шIулъэгъуныгъэ дахэм фэгъэхьыгъэ пшысэр лъэшэу агу рихьыгъ.

Ащ ыуж Ингушетием и Къэ­ралыгъо ныбжьыкIэ театрэ испектаклэу «Крысиный бунт» зыфиIорэм кIэлэцIыкIухэр еплъы­гъэх. Режиссерэу Лейла Хадзиевам къэгъэлъэгъоныр шэпхъа­кIэм илъэу ыгъэуцугъ.

Фестивалым иящэнэрэ мафэ къэгъэлъэгъон гъэшIэгъонхэр щы­Iагъэх. Спектаклэу «Смартфон для Бабы-яги» зыфиIорэр АР-м и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэкIэ щытымрэ

АР-м иконцерт объединениерэ агъэуцугъ. Пшъэшъэжъыеу Дианэ исмартфонэу шIокIодыгъэм лъы­хъузэ тыгъужъи, чэтыу шIуцIэри ыкIи НэгъучIыцэри ыпэ къифагъэх. Дианэ зыIукIэгъэхэ нэуж ахэм нахь гукIэгъу ахэлъ хъугъэ. Пшысэм зекIокIэ тэрэзым уфегъасэ.

Къэгъэлъэгъон гъэшIэгъонэу «Отважные капитаны» зыфиIо­рэмкIэ фестивалыр зэфашIы­жьыгъ. Пшысэм ныбджэгъуныгъэм уфегъасэ. Режиссер цIэ­рыIоу, Урысыем искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Сулейман Юныс ар ыгъэуцугъ.

Мэфищым кIогъэ фестивалым къыщагъэлъэгъогъэ пшысэхэр зым нахьи адрэр нахь гъэшIэгъоныгъ. ШIу пшIэным имэхьанэ, адыгэхэм яшэн-хабзэхэр тиартистхэм къыраIотыкIыгъэх. Адыгэмэ зэраIоу, шIу зышIэрэр шIум IокIэжьы. Спектаклэхэм кIэлэцIыкIухэр, ны-тыхэр яплъыгъэх, цIыфхэм язэфыщытыкIэхэмрэ пшысэмрэ зэрагъапшэхэзэ зэ­фэхьысыжьхэр ашIыгъэх.

Лъэпшъыкъо Фатим.
Сурэтхэр: А. Лаутеншлегер.