Къэралыгъом къыхигъэщыгъ

Щытхъу хэлъэу, гъэхъэгъэшIухэр ышIыхэзэ илъэс пчъагъэрэ Iоф зэришIагъэм фэшI Мыекъопэ троллейбуснэ гъэIорышIапIэм иводителэу ШэхэлI Мухьдинэ УФ-м и Президент и Щытхъу тхылъ къыфагъэшъошагъ.

ИцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу зыфэщэгъэ сэнэхьатым Аскъэ-лае щыщ хъулъфыгъэм ищыIэны-гъэ гъогу рипхыгъ. Апэрэ мафэм къыщыублагъэу анахь чанэу Iоф зышIэхэрэм ясатырэ хэтэу къы-хьыгъ. Непэ МыекъуапэкIэ анахь водитель IэпэIасэхэм ар ащыщ.

— СыцIыкIоу сятэ джэгуа­лъэу троллейбус къысфи­хьыгъагъ, ар лъэшэу сыгу рихьыщтыгъ. «Троллейбусым водителэу сисыщт» сыдигъокIи сIощтыгъ. Гурыт еджапIэр къызысэухым дзэм къулыкъу щысхьыгъ, къызысэгъэзэжьым сызыкIэ- хъопсыщтыгъэ сэнэхьатыр зэз-гъэгъотыгъ. Советскэ лъэхъа-ным троллейбусым водителэу уисыным осэ ин иIагъ, анахь IофшIэн дэгъу­хэм ащыщэу алъытэщтыгъ, сомэ 250-м силэжьапкIэ нэсыщтыгъ, ар ахъщэшхуагъ, — еIо тигущыIэгъу.

ШэхэлI Мухьдинэ илъэс 38-рэ хъугъэ мы сэнэхьатым ищыIэ-ныгъэ гъогу зырипхыгъэр. Илъэс зэкIэлъыкIохэм троллейбус зэ-фэшъхьафхэм арысыгъ. ИIоф-шIэнкIэ пшъэдэкIыжь ин зэриIэр къыгурыIозэ цIыфхэр зэрещэх, ар къашIэжьы, шъхьэкIафэ къыфашIы.

— Илъэс 22-рэ сыныбжьы­гъэр IофшIэныр зесэгъажьэм, а уахътэм къыкIоцI бэ зэхъо­кIыгъэ хъугъэр. ЫпэкIэ троллейбусым зыгорэ къыщышIыгъэми, тэ дгъэцэкIэжьэу къы­хэкIыщтыгъ. Джы электрик тиIэу зэкIэ егъэтэрэзыжьы. Гъогум тытетэу троллейбусыр зекIоным пае электрорыкIуапIэхэм апыгъэнэгъэ пкъы­гъор зэгъо дэдэрэ къыпызэу мэхъу, тиIофшIэнкIэ джа­ры гумэкIыгъоу анахьыбэмкIэ къыхафэрэр. ЦIыфхэр зезыщэрэ общественнэ тран­спортыкIэ Мыекъуапэ игъогухэм бэу атет хъугъэми, троллейбусыр чIэнагъэ ашIы­гъэу къысфэIощтэп, макIэп къитIысхьэрэр, анахьэу пчэдыжьым ыкIи пчыхьэм. Сэкъатныгъэ зиIэхэм афытегъэпсыхьа­гъэх джы титроллейбусхэр, курэжъыем исхэр къитIыс­хьэу бэрэ къыхэкIы, — еIо ащ.

Троллейбусым иводителэу Iоф пшIэныр къызэрыкIоу щы-тэп. Зы такъикъ лые ымыгъакIоу гъогум техьан фае. Ом изытет емылъытыгъэу IофшIэныр зэри-фэшъуашэу егъэцакIэ. Пчэды-жьым сыхьатыр 7-м къыщегъэ-жьагъэу пчыхьэм сыхьатыр 7-м нэс Iоф ешIэ.

— Троллейбусыр зепфэным къиныгъо зи хэлъэп, уесэжьы, ау щэIэгъэшхо пхэлъын фае. УиIофшIэн шIу плъэгъоу, уасэ фэпшIы зыхъукIэ, пшIэрэм гухахъо хэогъуатэ. Аужырэ илъэсхэм гъогухэм автомобилэу атетыр нахьыбэ зэрэхъугъэм къиныгъохэр къыздехьых, гъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъохэрэр къа­хэкIых, цIыфхэр къепщэ­кIыхэ зыхъукIэ усакъын фае, ахэм ящыIэныгъэ тэ тIэ илъ, — еIо Мухьдинэ.

Мы сэнэхьатымкIэ хъулъ-фыгъэм илъэс 20-рэ, бзылъ-фыгъэм илъэс 15-рэ зэпымыоу Iоф зашIэкIэ, пенсием кIонхэ фитых.

ЦIыфхэм троллейбусыр агу рехьы, нахь щынэгъончъэу алъытэ. Непэ гъогупкIэр сомэ 20-м нэсыгъ, ау студентхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм фэгъэкIо­тэнхэр яIэх.

Зэрифэшъуашэу иIофшIэн зэригъэцакIэрэр къэзыушы-хьатырэ щытхъу тхылъ пчъагъэ иI, ахэм ащыщ УФ-м транспор­тымкIэ и Министерствэ къыфи­гъэшъошагъэр, «100 лет рос­сийскому трамваю» зыфиIорэ медалыр иI. Джы УФ-м и Президент и Щытхъу тхылъэу бэмышIэу къыфагъэшъошагъэм ишIуагъэкIэ IофшIэным ивете­ран хъугъэ.

ШэхэлI Мухьдинэ мы мафэхэм ыныбжь илъэс 61-рэ хъугъэ. ИщыIэныгъэ ызыныкъо нахьыбэр зэрипхыгъэ сэнэ­хьатым зы мафи рыкIэгъожьы­гъэп, игъэ­хъагъэхэм ахигъахъоу, джыри бэрэ Iоф ышIэнэу фэ­тэIо.

ДЕЛЭКЪО Анет.

Сурэтыр: А. Балабась.