Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ дызэрихьэзэ Комиссием изэхэсыгъоу щыIагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ хабзэм игъэцэкIэкIо къулыкъухэм Iофэу ашIэрэр зэхэфыгъэныр, Красногвардейскэ, Мыекъопэ ыкIи Тэхъутэмыкъое районхэм а лъэныкъомкIэ яIофхэм язытет гъэунэфыгъэныр ары.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, хэбзэухъумэкIо ыкIи муниципальнэ къулыкъухэм япащэхэр.

АР-м и ЛIышъхьэ къолъхьэ тын-Iыхыным ыкIи нэмыкI хэбзэукъоныгъэхэм апэшIуекIогъэнымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Алексей Селезневым къызэриIуагъэмкIэ, къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэным епхыгъэ IофшIэным изэхэщэнкIэ Адыгэ Республикэм игъэцэкIэкIо къулыкъу 26-мэ яIофшIэн мы илъэ­сыр къызихьагъэм къыщыублагъэу зэхэщагъэ зэрэхъу­гъэр ауплъэкIугъ.

Хэбзэукъоныгъэхэу къыхагъэ­щыгъэхэм ащыщых шапхъэхэр икъоу къыдамылъытэхэу товар­хэр къызэращэфыхэрэр, къэралыгъо граждан къулыкъушIэхэм яхахъохэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр икъоу зэхамыфэу къызэрэхэкIырэр, хахъохэм афэгъэ­хьыгъэ къэбарыр зыдатхэрэ журналхэм япхыгъэ IофтхьабзэхэмкIэ шапхъэу щыIэхэр аукъохэу къызэрэхэкIырэр ыкIи нэмыкIхэр. НепэкIэ а хэукъоныгъэхэр зэкIэ дагъэзыжьыгъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ ГъэIорышIапIэм пшъэрылъ фи­шIыгъ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэм къыдилъытэрэ шапхъэхэр, пшъэрылъэу яIэхэр къэралыгъо къулыкъушIэхэм икъоу алъагъэIэсынхэу.

«Хабзэм икъэралыгъо къулыкъушIэхэм ыкIи бюджет учреждениехэм япащэхэм пшъэ­дэкIыжьэу ахьырэр икъоу къагурыIоным мэхьанэшхо иIэу щыт. Ащ дакIоу кадрэхэр икъоу гъэхьазырыгъэнхэ, нахь шIогъэ ин къытэу IофшIэныр зэхэщэгъэн фае. Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуе­кIорэ хэбзэгъэуцугъэм иположениехэм ягъэцэкIэнкIэ теурыкIуагъэ зыми къызхигъафэ хъущтэп. IофшIэным фэ­хъущт кIэуххэр бэкIэ зэлъытыгъэхэр министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, муниципалитетхэм мы Iофыгъом фыщытыкIэ тэрэз фыряIэныр ары. ХахъохэмкIэ декларациехэр зы­гъэунэфын фэе къэралыгъо къулыкъушIэхэм яIэнатIэхэм икъоу анаIэ атырамыгъэт хъущтэп», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIорэ IофшIэнэу муниципалитетхэм ащагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэу къаIотагъ Гъубжьэ­къо Темур, Михаил Марьиным ыкIи Шъэо Аскэр — Красногвардейскэ, Мыекъопэ ыкIи Тэхъу­тэмыкое районхэм япащэхэм.

ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуе­кIогъэнымкIэ уплъэкIун Iофхэр зыгъэцакIэхэрэм яквалификацие зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ муниципалитет пстэуми IофшIэн гъэнэфагъэ ащызэшIуахы. ЩыкIагъэ зыфэхъухэрэм зэрэзекIон фаехэм анаIэ тырарагъэдзэжьы, хэукъоныгъэу къыхагъэщыгъэхэри псынкIэу дагъэзыжьых.

Зэхэсыгъом икIэухым респуб­ликэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ къэралыгъо ыкIи му­ниципальнэ къулыкъушIэхэу хахъохэм афэгъэхьыгъэ декларациехэр къэзытыхэрэм IэнатIэу аIыгъхэр илъэсым ыкIэм нэс икъоу агъэунэфынхэу.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу