ШIэхэу къызэIуихыщт

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ драмтеатрэу И. Цэим ыцIэ зыхьырэм ия 87-рэ IофшIэгъу уахътэр шIэхэу ыублэщт. Джыдэдэм адыгэ труппэм хэт артистхэм яшъыпкъэу ащ зыфагъэхьазыры.

МэфэкI пэIухъор творческэ IофшIэгъэшхоу Софокл идрамэу «Царь Эдип» зыфиIорэмкIэ къызэIуахыщт. Спектаклыр урыс режиссерэу Константин Мишиным ыгъэуцугъ. Щыгъуазэ тызэрэ-хъугъэмкIэ, урым произведениер адыгабзэкIэ зэзыдзэкIыгъэр зэлъашIэрэ усакIоу Емыж МулиIэт. Мы произведение гъэшIэгъоныр зэдзэкIыгъэу театрэм зычIэлъыгъэр тIэкIу шIагъэ, иуахътэ къэси, джы агъэуцугъ. Адыгэ текстыр урыс режиссерым зэригъэуцугъэ шIыкIэм шъхьэм бэ гупшысэу къыригъэтаджэрэр, ау, пшIоигъомэ, къыбдэхъущтыр зэрэбэм спектаклыкIэу «Царь Эдип» зыфиIорэр ищыс.

Мыщ фэдэ IофшIэгъэшхом Адыгэ театрэм иартист ныбжьыкIэхэр хэлажьэх. КъызэраIорэмкIэ, зыфэдэ къэмыхъугъэ спектаклыкIэм еплъымэ зышIоигъор бэдэд, билетхэр етIупщыгъэу ащэфых. Театрэр зикIасэхэми, ащ ипащэхэми, артистхэми тигуапэу «Гъогумаф!» ятэIо.
(Тикорр.).