ЦIыфхэм якIуапIэх

ЦIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэхэрэ Iофтхьабзэу культурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным фэгъэхьыгъэхэр республикэм щылъагъэкIуатэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, культурэмкIэ ыкIи искусствэмкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щыIэм изэхэсыгъо унашъо щашIыгъагъ нахь лъэкI зиIэхэр культурэм иунэхэу къуаджэхэм адэтхэм адэIэпыIэхэзэ ашIынэу. Ащ фэдэу культурэм иунэхэу анаIэ зытетыщтхэм япчъагъэ 2024-рэ илъэсым ыкIэхэм анэс процент 1,5-кIэ нахьыбэ хъунэу алъытэ, ар, 2022-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, проценти 6 зэрэхъущтыр.

«Клубхэр зикIуапIэхэм япчъагъ» зыфиIорэ ушэтын Iофтхьабзэр тапэкIэ агъэфедэщт, ащ ишIуагъэкIэ кIэу творчествэм хэщагъэ хъугъэр зыфэдизыр агъэнэфэн алъэкIыщт.

Лъэныкъо пстэури къызэдырагъэу-бытызэ IофшIэнхэр лъагъэкIотэнэу зэрэщытым Адыгеим и ЛIышъхьэ анаIэ тыраригъэдзагъ. Ащ хэхьэх техническэ амалхэр, творческэ екIолIакIэхэр, технологиякIэхэр гъэфедэгъэнхэр, цIыф-хэр культурнэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэгъэлэ-жьэгъэнхэр, кадрэхэм ягъэхьазырын.

«Цифрэ технологиехэм яшIуагъэкIэ титеатрэхэр ыкIи культурэм иунэхэр зыгъэфедэхэрэ цIыфхэр нахьыбэ пшIышъущтых. Музейхэр, тхылъ-еджа­пIэхэр ыкIи хъарзынэщхэр пштэхэмэ, ахэм ачIахьэрэм ипчъагъи хэгъэ­хъо­гъошIу хъущт. Шъыпкъэ, цифрэ технологиехэм творческэ цIыфхэр зэблахъунхэ алъэкIыщтэп, ау мыщ дэжьым пшъэрылъэу тэ дгъэуцурэр культурэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэм нахьыбэу ахэгъэ-лэжьэгъэныр ары, анахьэу ныбжьы-кIэхэр», — къыхигъэ­щыгъ КъумпIыл Мурат.