ХьакIэщ тегъэпсыхьагъэхэм къахэхъощт

ЗекIоным епхыгъэ фэIо-фашIэхэр дэгъоу зыщызэхащэрэ, шхыныгъо зэфэшъхьафхэр зыщагъэхьазырырэ, глэмпингхэр, кемпингхэр зыщагъэпсырэ, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэм зызщырагъэушъомбгъурэ шъолъырхэм Адыгеири ахэхьэ.

Федеральнэ гупчэр ащкIэ республикэм IэпыIэгъу къыфэхъу.

Урысые Федерацием и Правительствэ Iоныгъом и 14-м зэхэсыгъоу иIагъэм лъэпкъ проектэу «ЗекIонымрэ хьакIэхэм нэгуихыгъэу апэгъокIыгъэнымрэ» зыфиIорэм тетэу джырэ шапхъэхэм адиштэрэ хьакIэщхэм яшIынкIэ ахъщэ IэпыIэгъу тедзэ къафыхэгъэкIыгъэным фэгъэхьыгъэ унашъо щаштагъ. А мылъ-кур шъолъыр 58-мэ проект 433-р 2024-рэ илъэсым ыкIэхэм анэс ащыгъэ-цэкIэ­гъэным пэIухьащт.

«Шъолъыр 13-мэ апэрэу ащ фэдэ ахъщэ IэпыIэгъу къаIукIэщт. ЗекIохэр нахьыбэу къызэолIэрэ чIыпIэхэм хьакIэщ номер мини 2 фэдиз ащкIэ ащагъэпсын алъэкIыщт. Ахъщэ IэпыIэгъу зэратыщтхэр Архангельскэ, Астраханскэ, Ивановскэ, Новосибирскэ, Омскэ, Орловскэ, Пен­зенскэ, Самарскэ, Ульяновскэ хэкухэр, Забайкальскэ, Ставрополь крайхэр, Тыва ары. Адыгейри ахэм ахэфагъ», — къы­Iуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

УФ-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, ахъщэ IэпыIэгъу тедзэмкIэ проект 74-рэ а шъо-лъырхэм ащагъэцэкIэн, хьакIэщ номер мини 2 агъэпсын алъэкIыщт. Шъугу къэтэгъэкIыжьы джырэ шапхъэхэм адиш-тэрэ хьакIэщхэм яшIын тегъэпсыхьэгъэ инвестиционнэ проектхэу 2023 – 2024-рэ илъэсхэм агъэцэкIэн фаеу щытхэмкIэ Урысые Федерацием экономикэ хэхъо-ныгъэмкIэ и Министерствэ изэнэкъокъу Адыгеир зэрэхэлэжьэгъагъэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тапэкIэ къызэриIогъагъэмкIэ, илъэс къэс Адыгеим зызыгъэпсэфынэу къакIорэр нахьыбэ мэхъу, илъэсым къыкIоцI зекIо миллионныкъо тиреспубликэ къехьэ. ХьакIэщхэм яномерхэр пэшIорыгъэшъэу зэраубытыщтхэмкIэ цIыфхэм нахьыбэрэ макъэ къагъэIу хъугъэ, республикэм зыщы­зыгъэпсэфы зышIоигъохэми ахэхъуагъ.