МэфэкIым зыфагъэхьазыры

Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 32-рэ зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын фэгъэзэ­гъэ зэхэщэкIо комитетым изэхэсыгъо Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэ игуадзэу ЛIыхэсэ Махьмуд, АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

МэфэкI Iофтхьабзэхэм афэгъэхьы­гъэу къэгущыIагъэх АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэ­гъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Мыекъуа­пэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, АР-м спортымкIэ ыкIи физическэ культурэмкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат. АР-м и МВД иполицие ипащэ игуадзэу Андрей Федосеевыр щынэгъончъагъэм ылъэныкъокIэ Iоф­тхьабзэхэу зэрахьащтхэм афэгъэхьы­гъэу къэгущыIагъ.

КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, Iофтхьэбзэ 200 фэдиз проектым къыделъытэ – концертхэр, тхылъ къэгъэлъэгъоныр, экскурсиехэр, литературнэ композициехэр, спорт зэнэкъокъухэр, поэзием епхыгъэ ыкIи нэмыкI Iофтхьабзэхэр. Анахь цIыфыбэ зыхэлэжьэщт Iофтхьабзэхэр чъэпыогъум и 3 – 5-м къалэу Мыекъуапэ щыкIощтых.

Чъэпыогъум и 4-м Къэралыгъо филармонием щыкIощтых мэфэкI зэIукIэмрэ концертымрэ. Лъэпкъ IэпэIасэхэм яIэшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон чъэпыогъум и 3-м къыщегъэжьагъэу и 5-м нэс кIощт.

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм футболымкIэ и Кубок текIуагъэхэм афагъэшъошэгъэным епхыгъэ Iофтхьабзэр чъэпыогъум и 5-м республикэм истадион щыкIощт. Мы мафэм ипподромым шыгъачъэ, нэмыкI спорт зэнэкъо­къухэр щызэхащэщтых. Щэджэгъоужым къыщегъэжьагъэу къэлэ гупчэм, Лъэпкъ музеим, къэлэ паркым, сурэткъэгъэлъэ­гъуапIэм ыкIи ТекIоныгъэм и Бульвар концертхэр, цIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэщтхэ Iофтхьабзэхэр ащыкIощтых. Лениным ыцIэкIэ щыт гупчэм къыщатыщт концертыр ары мэфэкIым иIофтхьэбзэ анахь гъэшIэгъонхэм зыкIэ ащыщ хъущтыр. Ащ хэлэжьэщтых Урысыем иэстрадэ, Адыгеим итворческэ коллектив цIэрыIохэм ялIыкIохэр ыкIи яартистхэр. МэфэкI мэшIоустхъумкIэ концерт программэр ухыгъэ хъущт.

Республикэм и ЛIышъхьэ анахьэу анаIэ зытыраригъэдзагъэхэм ащыщых щынэгъончъагъэмрэ мэфэкIым Iофтхьабзэу щызэшIуахыщтхэм тэрэзэу адэлэжьэнхэмрэ.

«Республикэм и Мафэ Адыгеим ихьакIэхэм ыкIи щыпсэухэрэм ямэфэкI шъхьаIэхэм, анахьэу шIу алъэгъухэрэм ащыщ. ЦIыфхэр агу Iэтыгъэу, чэфхэу ащ зэрэхэлэжьэщтхэм анаIэ зэкIэми икъоу тырагъэтын фае. Къулыкъухэу ыкIи ведомствэхэу Iофтхьабзэхэр щынэгъончъэу рекIокIынхэм фэгъэзагъэхэм хабзэм икъулыкъухэм гъусэныгъэ пытэ адыряIэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу